Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

W ramach KPZK PAN działały w 2013 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association –ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

 

 

Zebrania Komitetu

1. Zebrania plenarne

 

2. Posiedzenia prezydium Komitetu

 

3. Posiedzenia Zespołów

 

Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. (Łącznie 6 posiedzeń z 12 referatami )

 a/ 14.01.2013 r. Dyskusja nt. problematyki standardów budowlanych – 3 referaty wygłosili: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr Adam Kowalewski, dr inż. arch. Feliks Pankau

b/ 11.03.2013 pt. Miasta i obszary metropolitalne w statystyce publicznej – 2 referaty.

c/ 18-19.04.2013 Zespół włączył się w organizację konf. pt. Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi,

d/ 3.06. 2013 r. pt. Zarządzanie strategiczne i planowanie przestrzenne w obszarze metropolitalnym Poznania.”- 2 referaty wygłosili: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dr Łukasz Mikuła.

e/ 11.10.2013. – pt. „Śląski obszar metropolitalny. Rozwój, planowanie, zarządzanie.”- 3 referaty wygłosili: prof. dr hab. Krzysztof Gasidło, dr Mariusz Raczek, dr Ferdynand Morski.

 f/ 13.12.2013 - pt. „Prawne i środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego w Polsce”- 2 referaty wygłosili: dr Maciej Nowak, dr hab. Paweł Mickiewicz.

 

Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich (łącznie 5 posiedzeń 24 referatami)

a/ 17 maja 2013 r. posiedzenie Zespołu przed konferencją pt. „Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności UE – stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego” przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego w Opolu, Politechniki Opolskiej, PIN Instytutu Śląskiego w Opolu.

b/ 6 września 2013 r. posiedzenie Zespołu w celu omówienia konferencji w Rytwianach pt. „Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy, nowe wyzwania zaplanowanej na 18-19 listopada 2013 r.

c/ 3 posiedzenia przed przygotowaniem do druku publikacji: Studia KPZK PAN t. CLIV, Studia KPZK PAN t. CLVI, Studia Regionalia v. 39, w jęz. angielskim.

 

Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy (łącznie 2 posiedzenia z 5 referatami)

a/15 maja 2013 r. posiedzenie przed konferencją pt” Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem woj. Warmińsko-Mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego ”

b/ 30 września 2013 r. w Olsztynie. Zorganizowanie przez Zespół wspólnej z Instytutem Rozwoju w Sopocie i Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego.

 

Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu Gospodarka Przestrzenna (Łącznie 2 posiedzenia, wygłoszono 2 referaty )

a/ 17 marca 2013 r. zebranie Zespołu podczas konferencji w Poznaniu pt. Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia” z przedstawicielami Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, oraz w celu publikacji pokonferencyjnej w Biuletynie KPZK PAN z. 251 pod red. P. Churskiego i T. Kudłacza.

b/ 10.12.2013 r. posiedzenie wspólne z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Klasyfikacja polskiej nauki wobec rozwoju interdyscyplinarnych kierunków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Co dalej z gospodarką?” Posiedzenie odbyło się w budynku Ministerstwa. Zostali zaproszeni przedstawiciele: Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, przedstawiciele Ministerstwa, członkowie Zespołu Problemowego, przedstawiciele Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów GP. Wniosek o wpisanie Gospodarki Przestrzennej na listę dyscyplin naukowych, który został złożony przez Zespół Problemowy przy KPZK PAN w MNiSzW i odrzucony (sprawa prowadzona jest 10 lat) był powodem do dyskusji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przed dyskusją odbyły się 2 wystąpienia (prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz).

 

Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju (Łącznie 2 posiedzenia, wygłoszono 2 referaty)

 a/ 17 kwietnia 2013 r. pt. „Ewaluacja polityki rozwoju regionu według kryterium implementacji strategii rozwoju zrównoważonego” – wygłoszono 2 referaty (dr hab. Kszysztof Malik prof. PO, dr Piotr Fogiel).

 b/ 18 kwietnia 2013 r. posiedzenie przed przygotowaniem publikacji Studia KPZK PAN t. CLII pt.” Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony”, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, wydawnictwo pokonferencyjne Jachranka 2012 r.

 

Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet - do najważniejszych należały:

 

 

Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę

Przewodniczący KPZK PAN – prof. dr hab. Tadeusz Markowski udzielił wywiadu dla Tygodnika Powszechnego na temat wyzwań wobec przyszłej polityki rozwoju regionalnego po roku 2020 (wywiad przeprowadzono: czerwiec 2013).

 

Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu

W strukturach Komitetu działa Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu Gospodarka Przestrzenna, którego rolą jest koordynacja działań jednostek akademickich zaangażowanych w kształcenie akademickie na kierunku gospodarka przestrzenna. Przedmiotem działań jest dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia standardów nauczania oraz dążenie do wzmocnienia rangi problematyki gospodarki przestrzennej jako dyscypliny naukowej.

 

Opinie, oceny i konsultacje

 

Działalność wydawnicza

Biuletyn KPZK PAN – 2 zeszyty

Studia KPZK - 10 tomów

Studia Regionalia - 4 tomy

 

Aktywność międzynarodowa Komitetu

W 2013 roku została sformalizowana działalność polskiej sekcji ERSA (European Regional Science Association). Powstało formalnie zarejestrowane stowarzyszanie, dając możliwość działalności naukowo-badawczej wszystkim zainteresowanym naukowcom, niezależnie od przynależności do KPZK PAN. Celem utrzymania wysokiej rangi działalności naukowej utworzonego stowarzyszenia i kontynuacji tradycji Komitetu jako środowiska reprezentującego polskich regionalistów w ERSA, podpisano list intencyjny w sprawie dalszej współpracy między KPZK PAN a polskim odziałem ERSA.

 

Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego

W roku 2013, kontynuowana była wieloletnia współpraca Komitetu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, polegająca na konsultowaniu i dyskutowaniu rządowych działań podejmowanych w zakresie:

 

Na mocy porozumienia podpisanego w roku 2011, w roku 2013 Komitet kontynuował współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym, ukierunkowaną na: