Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

 

Zebrania Komitetu

Zebrania plenarne

a/20 marca 2014 r. pt." Przyszłość terytorium Europy - nowe inspiracje". Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja panelowa z wcześniejszym wystąpieniem (1 referat) prof. dr hab Tadeusza  Markowskiego. Dyskusje prowadzili: doc. dr hab. Tomasz Komornicki, prof. dr hab. Jacek Szlachta, dr Piotr Żuber. Podczas posiedzenia Komitet również  poparł inicjatywę Prezydium KPZK PAN dot. wystosowania pisma do Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju  Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie powołania Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej zgodnie z delegacją zawartą w art. 47, ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W posiedzeniu uczestniczyło 47 osób.

b/ 8 lipca 2014 r. pt. "Krajowa polityka miejska". Dyskusja toczyła się wokół wygłoszonych 2 referatów: prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego - Istota krajowej polityki miejskiej (polityki urbanistycznej) - ujęcie teoretyczne i praktyczne, Andrzeja Brzozowego (przedstawiciela MIiR) - Krajowa polityka miejska w świetle debaty publicznej. Dalszym punktem posiedzenia była Opinia członków roboczego Zespołu ds. opracowania stanowiska nt. dokumentu pt. Krajowa polityka miejska.

W posiedzeniu uczestniczyły 33 osoby.

 

Posiedzenia prezydium Komitetu

1/ 28 stycznie 2014 r. Podczas posiedzenia podsumowano działalność Komitetu w 2013 r. Omówiono współpracę na  r. 2014 z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz  z Głównym Urzędem Statystycznym, zaplanowano wydawnictwa na nadchodzący rok.

2./5 maja 2014 r. Odbyła się dyskusja nad powołaniem roboczego Zespołu ds. opracowania stanowiska nt. dokumentu pt. Krajowa polityka miejska.

3. 30 października 2014 r. Posiedzenie było poświęcone analizie pracy Komitetu w pierwszym półroczu 2015 r. w tym dalszej współpracy z MIiR i GUS.

 

Posiedzenia zespołów

W trakcie 2014 r. Zespół podejmował następujące działania: 

  1. Zorganizowano 3 posiedzenia plenarne Zespołu:

a/ 7.03.2014 – Posiedzenie w Warszawie. Temat spotkania: „Kształtowanie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta”. Wygłoszono referaty autorstwa 2 osób: prof. Iwony Sagan (Uniwersytet Gdański) i dr Marka Stępy (Wiceprezydent Miasta Gdyni) 

b/ 16.09.2014 - Posiedzenie w Warszawie. Temat spotkania: „Kształtowanie Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. Wygłoszono referaty autorstwa 3 osób: prof. Barbary Szulczewskiej (SGGW), dr Mirosława Grochowskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz arch. Tomasza Sławińskiego (Towarzystwo Urbanistów Polskich) 

c/ 18.12.2014 - Posiedzenie w Warszawie. Temat spotkania: „Obszary metropolitalne - problemy, wyzwania, rekomendacje na podstawie studium przypadku Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (WrOM)”. Wygłoszono referaty autorstwa 2 osób: dr Izabeli Mironowicz (Politechnika Wrocławska, TUP) oraz dr Macieja Zatheya (Politechnika Wrocławska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

 2.Współorganizowano konferencję:

a/ 4-6.06.2014 – III Kongres Rewitalizacji, Kraków (główny organizator: Instytut Rozwoju Miast)

b/ Ponadto członkowie Zespołu uczestniczyli na zaproszenie organizatorów w szeregu innych konferencjach, w tym organizowanych przez: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i in.

    3.Przygotowano publikacje:

 a/ Kamrowska-Załuska D.: Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej, Studia KPZK PAN t. CLVIII, Warszawa 2014

b/ Markowski T., Stawasz D. (red.): Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. Studia KPZK PAN t. CLVII, Warszawa 2014 

c/ Markowski T., Stawasz D. (red.): Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi. Biuletyn KPZK PAN z. 253,Warszawa 2014

   4. Opracowano problematykę publikacji – do przygotowania w 2015 r.:

 a/ Kaczmarek T., Lorens P. (red.): Obszary metropolitalne w Polsce – delimitacja, planowanie i rozwój

b/ Martyniuk – Pęczek J., Nowak M. (red.): Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce

 

1. Organizacja spotkania naukowego w Kielcach 14 października 2014 r. Wygłoszono dwa referaty:

 

2. Zespół włączył się wewspółorganizację 2 konferencji:

pozostali współorganizatorzy: UE w Katowicach, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, UŁ.

Uczestniczyło łącznie 50 osób. Spośród Członków Zespołu referaty wygłosili:

K. Heffner,  Obszary wiejskie i małe miasta czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi?
K. Heffner, M. Twardzik - Centra handlowe w miastach województwa śląskiego – rodzaje, typy funkcjonalne, lokalizacja.

Michał Jasiulewicz - Lokalne źródła energii, szansa rozwoju małych miast i obszarów wiejskich.

Cele konferencji: prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian przestrzennych, środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych zachodzących w małych ośrodkach miejskich w kontekście coraz bardziej skomplikowanych relacji z otoczeniem wiejskim oraz integracja środowisk ekonomistów, geografów, socjologów, urbanistów i architektów podejmujących badania naukowe z zakresu rozwoju małych miast i ich oddziaływania na obszary wiejskie. W przygotowaniu jest tom "Studiów Ekonomicznych UE w Katowicach".

pozostali współorganizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, PTG, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W konferencji uczestniczyło 100 osób, wygłoszono 32 referaty w tym członkowie Zespołów:

a/ dr hab. Monika Stanny, PAN pt Korelaty zróżnicowania wyników sprawdzianu kompetencyjnego na obszarach wiejskich w Polsce.
b/  dr Konrad Czapiewski, PAN pt. Wykształcenie formalne rolników a
prowadzenie gospodarstwa, analiza czasoprzestrzenna.
c/ dr hab. Marcin Wójcik, UŁ pt. W poszukiwaniu nowego sensu miejsca. Wiedza o wsi i rolnictwie w dyskursie międzypokoleniowym.
d/ dr hab. Roman Rudnicki, UAM pt. Stan i zmiany poziomu wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002-2010. Studium przypadku województwa kujawsko-pomorskiego.
e/ dr hab. Anna Kołodziejczak, UAM pt. Znaczenie funkcji bibliotek w środowisku wiejskim w Polsce.
f/ dr inż. Brygida Klemens, P Opolska pt. Transfer wiedzy i innowacji a rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Celem konferencji była wymiana poglądów, doświadczeń w zakresie badań nad rolą edukacji w procesach odnowy wsi w Polsce, przede wszystkim w kontekście głównych trendów społeczno-gospodarczych, odziaływania środków zewnętrznego wsparcia oraz społecznych, politycznych i kulturowych czynników przemian. Podstawowym celem konferencji była prezentacja wyników badań naukowców oraz doświadczeń praktyków z różnych ośrodków nad zmianami, które zachodzą w ostatnich latach w zakresie poziomu wykształcenia, struktury szkolnictwa wiejskiego, wiedzy formalnej i nieformalnej na wsi, związku edukacji z przekształceniami przestrzeni, mechanizmów i konsekwencji działań edukacyjnych dla odnowy wsi w Polsce oraz próba zarysowania dalszych perspektyw rozwojowych w tym zakresie.

 

 

  3. Udział w konferencji międzynarodowej członków Zespołu:

 

IGU Mini-conference - Dynamics in Food and Agriculture based Supply Chains, Berlin 11-13.07.2014 r. referat: Krystian Heffner, Adam Czarnecki, Significance of second homes in the development of rural areas, publikacja w monografii wyd. Arnold druku.

 

Na konferencji dyskutowano nad nowymi wyzwaniami dla obszarów wiejskich w związku z zasadniczymi zmianami w funkcjonowaniu nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa w Europie.

 

    4. Ukazał się tom Studiów Ekonomicznych UE w Katowicach nr 144: NOWOCZESNE INSTRUMENTY POLITYKI ROZWOJU LOKALNEGO – ZASTOSOWANIE I EFEKTY W MAŁYCH MIASTACH Redaktor naukowy Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik, Katowice 2013. Zawiera wybór tekstów powstałych po konferencji pod tym samym tytułem 2012 roku, w której Zespół był współorganizatorem.

 

   5. Udział członka Zespołu (K. Heffner) w pracach zespołu diagnozy "Przestrzeń wiejska" do raportu przygotowywanego pod auspicjami Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego "Przestrzeń życia Polaków", Warszawa, Pałac Prezydencki 21.10.2014.

   6. Wydano dwa tomy:

a/ Kamińska W., Heffner K. (red.), 2014, Rural Development and EU Cohesion Policy, Studia Regionalia KPZK PAN, vol.39,

b/ Kamińska W., Heffner K., (red.), 2014, Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, tom CLVI, Warszawa,

 

 

a/ W roku 2014 przewodniczący Zespołu prof. dr hab. J. Szlachta uczestniczył w projekcie ESPON Europejskie Terytorium 2050 (ET 2050), realizowanym w latach 2011-2014, którego zadaniem było zarysowanie scenariuszy rozwoju terytorialnego Europy w horyzoncie czasowym roku 2050. Efektem końcowym tych prac jest przedstawiony w roku 2014 raport ESPON: „Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050”, którego jest współautorem. 20 marca zostało zorganizowane posiedzenie plenarne Komitetu, zatytułowane “Przyszłość terytorium Europy – nowe inspiracje” w którym jako referenci wystąpili uczestniczący w pracach ESPON i Komisji Europejskiej: doc.dr hab. T. Komornicki, prof. dr hab. J. Szlachta i dr P. Żuber. Wyniki prac projektu ET 2050 były referowanie przez prof. dr hab. J. Szlachtę między innymi na: (1) konferencji KPZK PAN w Krakowie w dniach 16-17 października 2014 r., gdzie przedstawiono referat: „Perspektywiczny wymiar rozwoju społeczno-gospodarczego Europy oraz (2) na posiedzeniu Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego: „Territorial Accessibilty and Connectivity in Central and Eastern Europe, 2 grudnia 2014 r. z referatem na temat: „Territorial Accessibility in Light of the ESPON 2050 Project”.

b/ W roku 2014 toczyły się negocjacje pakietu dokumentów programowych Europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Przewodniczący Zespołu prof. dr hab. J. Szlachta uczestniczył w pracach i negocjacjach prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urzędy Marszałkowskie z Komisją Europejską, dotyczących między innymi: Umowy Partnerstwa dla Polski, Programu Operacyjnego Polski Wschodniej oraz wybranych regionalnych Programów Operacyjnych, między innymi dotyczących województw: opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego; przygotowując różne opinie i projekty zapisów. Praktycznie do końca roku 2014 udało się wynegocjować komplet wszystkich dokumentów dotyczących wspierania rozwoju regionalnego Polski przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014-2020.

c/ W ostatnich kilku latach w Polsce nastąpił renesans średniookresowego programowania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego w układach makroregionalnych. W poprzednich latach członkowie zespołu aktywnie uczestniczyli w pracach prowadzonych na poziomie współpracujących województw nad „Strategią Rozwoju Polski Wschodniej do roku 2020”, Strategią Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020” oraz „Strategią Rozwoju Polski Południowej do roku 2020”. W roku 2014 przedstawiciele Zespołu (W. Dziemianowicz i J. Szlachta) uczestniczyli w pracach prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju umożliwiających przyjęcie dwu ostatnich strategii jako dokumentów Rady Ministrów. W roku 2014 z udziałem T. Markowskiego zostały także rozwinięte prace samorządów województwa mazowieckiego i łódzkiego, a w ich wyniku przedstawiono samorządową koncepcję: „Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030”, która będzie przyjęta przez Radę Ministrów w roku 2015.

d/ 16 stycznia 2014 r. doc. dr hab. T. Komornicki i prof. dr hab. J. Szlachta uczestniczyli w sesji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, przedstawiając 2 referaty na temat „Dylematy Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)”. Opisali w nich przebieg prac nad Ekspercką KPZK do roku 2033, a następnie nad ministerialną KPZK do roku 2030, szczegółowo przedstawiając: uwarunkowania europejskie, dowartościowanie wymiaru terytorialnego oraz konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w układach terytorialnych.

 

 

Działania Zespołu koncentrowały się wokół rozwoju współpracy w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna oraz kontynuowaniu działań związanych z utworzeniem dyscypliny naukowej gospodarka przestrzenna.

 

W 2014 r. odbyło się jedno spotkanie członków Zespołu oraz Przedstawicieli Unii, 17.10.2014 r. (w Krakowie). Ponadto w ciągu całego roku członkowie Zespołu wymieniali informacje drogą elektroniczną.

 

Z początkiem roku wystosowane zostało pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, w którym ponowiono prośbę o rozpatrzenie wniosku dotyczącego utworzenia dyscypliny naukowej „gospodarka przestrzenna” w ramach dziedzin nauk ekonomicznych, nauk o Ziemi i nauk technicznych. Otrzymano jednak odpowiedź informującą jedynie o planowanym spotkaniu Ministerstwa z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, które będzie poświęcone przedyskutowaniu zmian w zakresie klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.

 

W 2014 r. podjęto także działania na rzecz nawiązania i rozwoju współpracy Zespołu i Unii Uczelni z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Podczas zebrania, które miało miejsce 17.10.2014 r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przyjęte zostało porozumienie Unii Uczelni z TUP. Porozumienie ma na celu m.in.: integrowanie środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego wokół żywotnych spraw rozwoju wysokokwalifikowanych kadr dla gospodarki przestrzennej, podnoszenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, podejmowanie wspólnych działań na rzecz doskonalenia procesu dydaktycznego z uwzględnieniem współczesnych światowych trendów kształcenia uniwersyteckiego oraz aktualnych i spodziewanych w przyszłości potrzeb praktyki, a także podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek absolwenta kierunku Gospodarka Przestrzenna w środowiskach potencjalnych pracodawców. W dalszej części spotkania podjęto dyskusję dotyczącą nowych trendów w kształtowaniu oferty dydaktycznej z zakresu gospodarki przestrzennej.

 

 

Prace Zespołu Problemowego w roku 2014 skoncentrowały się przede wszystkim:

a/ na przygotowaniu i wydaniu publikacji podsumowującej dotychczasowe badania. Publikacja Planowanie przestrzenne – jako instrument rozwoju zrównoważonego, pod red. R. Janikowskiego ukazała się jako Biuletyn KPZK, z. 254 (s. 200). Na publikacje składa się 10 artykułów problemowych dotyczących:

b/ wokół problemów: uwzględniania w polityce rozwoju kryteriów rozwoju zrównoważonego oraz problemów związanych z monitoringiem rozwoju zrównoważonego i ewaluacją w planowaniu przestrzennym i polityce rozwoju.

Członkowie Zespołu problemowego byli także aktywnymi uczestnikami konferencji:

a/ pod patronatem KPZK PAN (m.in. Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju, organizator Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej, 24-25 06. 2014 r.,

b/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Środowisko przyrodnicze a rozwój, odbyła się 13-15.10.2014 r. w Łodzi, konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, pod patronatem KPZK PAN,

c/ Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, konferencja odbyła się 16-17.10.2014 r. w   Krakowie,   organizator KPZK PAN i Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy z Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie).

Publikacja wydana w 2013 r. w Studiach KPZK PAN (Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, KPZK PAN, Studia tom CLII, Warszawa 2013, s. 428), w której znalazło się 7 tekstów autorstwa członków Zespołu Problemowego i ponadto 9 tekstów autorstwa członków innych zespołów z KPZK, w 2014 roku została nagrodzona przez Rektora SGH nagrodą II stopnia (zespołową) w dziedzinie działalności naukowej.

 

Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

Posiedzenia:  z GUS, MIiR , TUP

1. 13 lutego 2014 r. Podczas posiedzenia omawiano program V Kongresu Urbanistyki Polskiej – powrót do Centrum. Kongres zaplanowany na 9-11 września 2015 r.

2. 8 kwietnia 2014 r.  I Seminarium poświęcone założeniom oraz zasadom budowania zintegrowanego   systemu planowania rozwoju.

3. 2 czerwca 2014 r. II seminarium poświęcone założeniom oraz zasadom budowania zintegrowanego   systemu planowania rozwoju. Tematem wiodącym była problematyka planowania  zintegrowanego na poziomie lokalnym..

4. 27-28 listopada 2014 r. prof. dr hab. Markowski zaprezentował referat pt. Zarzadzania Mega Miastami – wybrane aspekty doświadczeń międzynarodowych na konferencji Komitetu Prognoz Polska 2000 + „Mega Miasta - Szansa czy Zagrożenia „-

5. 11 grudnia br. Podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN, prof. T. Markowski wygłosił referat nt. „Koszty niekontrolowanej urbanizacji i chaosu przestrzennego; wyzwania i kierunki niezbędnych zmian w systemie gospodarki przestrzennej”

 

Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem 10 w tym:

Przedstawione i dyskutowane referaty dotyczyły w znacznej mierze kształtowania procesów przemian społeczno-gospodarczych, przykładowych działań na rzecz intensyfikowania rozwoju układów regionalnych i lokalnych oraz przeglądu wybranej problematyki badawczej.

a/ Problemy ogólnoteoretyczne odnosiły się do:

b/ Problematyka kształtowania wybranych układów regionalnych obejmowała:

 

Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

Przewodniczący KPZK PAN – prof. dr hab. Tadeusz Markowski udzielił w czerwcu wywiadu dla Rzeczpospolitej na temat kosztów chaosu urbanistycznego i potrzeby reformy systemu planowania przestrzennego oraz zmian kompetencji samorządu terytorialnego. Był autorem artykułu prasowego w Dodatku Rzeczpospolitej.

Prof. dr. hab. Tadeusz Markowski udzielił wywiadu na temat  problemów zagospodarowania przestrzennego. Wywiad zatytułowany „Chaos w przestrzeni” opublikowano w miesięczniku publicystyczno – informacyjnym „Sprawy Nauki”, w dn. 30 grudnia 2014

 

Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu

W strukturach Komitetu działa Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z zakresu Gospodarka Przestrzenna, którego rolą jest koordynacja działań jednostek akademickich zaangażowanych w kształcenie akademickie na kierunku gospodarka przestrzenna. Przedmiotem działań jest dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie podnoszenia standardów nauczania oraz dążenie do wzmocnienia rangi problematyki gospodarki przestrzennej jako dyscypliny naukowej.

 

Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym

W roku sprawozdawczym KPZK przygotowało 2 stanowiska w sprawie rządowych dokumentów odnoszących się do prac nad krajową polityką miejską.

 

 

 

 

Działalność wydawnicza

Biuletyn KPZK PAN – 3 zeszyty

Studia KPZK - 5 tomów

Studia Regionalia - 2 tomy

 

Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego

W roku 2014, kontynuowana była wieloletnia współpraca Komitetu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, polegająca na konsultowaniu i dyskutowaniu rządowych działań podejmowanych w zakresie:

Na mocy porozumienia podpisanego w roku 2011, w roku 2014 Komitet kontynuował współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym, ukierunkowaną na:

 

 

Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu

KPZK PAN wspólnie z TUP –em utworzyło roboczy zespól zadaniowy ds. opracowania modelu zintegrowanego systemu planowania rozwoju. Powstała robocza koncepcja, prezentowana na 2 konferencjach. Projekt ten będzie przedmiotem pogłębionych prac w kolejnej kadencji KPZK PAN.