Zespoły Zadaniowe

Przewodniczący

1. Zespół zadaniowy ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
(The Task Force for Integrated Development Policy in Poland and Europe)
Zadania kadencji 2015-2018
  • Zorganizowanie tematycznych konferencji zorientowanych na najważniejsze strategiczne wyzwania dla rozwoju Polski i Europy w nowej perspektywie planowania
  • Usługi publiczne w Polsce w kontekście zachodzących procesów demograficznych- Seminaria w ramach cyklu spotkań KPZK PAN – GUS
  • Terytorializacja polityk sektorowych
  • Doświadczenia w planowaniu rozwoju zrównoważonego w ujęciu funkcjonalnym
prof. dr hab. Jacek Szlachta
wiceprzewodniczący:  dr. hab. Jacek Zaucha, prof. UG
sekretarz: dr Zbigniew Mogiła
2. Zespół zadaniowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych
(The Task Force for Development Urban and Metropolitan Areas)
 Zadania kadencji 2015-2018
  • Prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku dotyczącego polityki rozwoju i planowania przestrzennego w metropolitalnych i miejskich obszarach funkcjonalnych
  • Mobilizacja środowiska naukowego zajmującego się badaniami na rzecz rozwoju obszarów miejskich i metropolitalnych na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu studiów miejskich w praktycznej działalności samorządów miast i ruchów miejskich (współpraca z: MIiR, IRM, ZMP, UMP, ŚZGiP.)
 prof. dr hab. Piotr Lorens
wiceprzewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Stawasz
sekretarz: dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek
 
 
3.Zespół zadaniowy ds. Obszarów Wiejskich i Krajobrazu
(The Task Force for the Rural Areas and Landscape)
Zadania kadencji 2015-2018
  • Prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku dotyczącego obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem ochrony krajobrazu i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich
 dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK
wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Krystian Heffner,
sekretarz: mgr Dawid Kamiński
 
4. Zespół zadaniowy ds. Kształcenia kadr z zakresu gospodarki przestrzennej
(The Task Force for Education and Carrier Development in the field of Spatial Economy)
Zadania kadencji 2015-2018
  • Opracowywanie wytycznych i wskazań dla kształcenia kadr z zakresu gospodarki przestrzennej.
  • Udział w działaniach Komitetu dotyczących oddziaływania na rozwój kadry akademickiej kształcącej na kierunku gospodarka przestrzenna przez wymianę najlepszych praktyk i programów dydaktycznych
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Paweł Churski
sekretarz: dr Bernadetta Zawilińska
 
 
 

Redakcja wydawnictw KPZK PAN
Rada Redakcyjna - skład analogiczny do składu Prezydium Komitetu
Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Z-ca Redaktora Naczelnego - dr Paulina Legutko-Kobus
Sekretarz Redakcji - mgr inż. Ewa Ryźlak