Konferencje organizowane w 2017 r.

Tytuł konferencji: Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast   Kluczowe koncepty kształtujące współczesne miasto

Termin: 22.02.2017

Miejsce: Biblioteka Śląska w Katowicach (Plac Rady Europy 1 - Audytorium Parnassos).

Cele konferencji: analiza porównawcza i ewaluacja wartości aplikacyjnych kluczowych konceptów kształtujących przyszłość miast oraz debata na temat przyszłości śląskich miast w interdyscyplinarnej i międzynarodowej perspektywie.

Bezpośrednia relacja z obrad będzie dostępna on-line na stronie biblioteki http://web-tv.bs.katowice.pl/

Tytuł konferencji: Wzorce rozwoju lokalnego – lokalna polityka przestrzenna

Termin: 31.03.2017

Miejsce: Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim ul. Kopcińskiego 31

Opis: Trzecia edycja konferencji ma na celu wymianę doświadczeń w interdyscyplinarnym zespole naukowców i ekspertów w zakresie uwarunkowań, obecnych trendów, jak i możliwości rozwoju lokalnego w świetle założeń polityki przestrzennej na różnych szczeblach decyzyjnych. Liczymy, że współpraca ta przełoży się w przyszłości na realizację wspólnych projektów badawczych.

Więcej na temat konferencji: http://osrodek.geo.uni.lodz.pl/

 

Tytuł konferencji: Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia

Termin: 02.06. 2017

Miejsce: Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. 39.

Opis: Ostatnia dekada przyniosła istotną reinterpretację sposobów i narzędzi stymulowania rozwoju w wymiarze europejskim, regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang. place based policy). Nowe podejście terytorialne ma na celu wzmocnienie spójności terytorialnej, większe uwzględnienie zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju oraz optymalne wykorzystanie kapitałów terytorialnych w dynamizacji procesów rozwoju. Tworzony nowy model polityki zorientowany jest na dowartościowanie terytorialnego wymiaru i ukierunkowanie interwencji publicznej na optymalne wykorzystanie aktywów terytorialnych.

Celem konferencji jest podsumowanie dorobku naukowego dotyczącego terytorializacji polityki regionalnej w Polsce wraz z oceną działań i narzędzi podejmowanych w praktyce. Konferencja będzie okazją do debaty na temat terytorialnego kontekstu polityki, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentacji dorobku wielu ośrodków naukowych prowadzących badania w tym zakresie.

Więcej na temat konferencji: WWW.REGION.UNI.LODZ.PL

 

Tytuł konferencji:   Dynamika Miasta

Termin: 22 - 23.06.2017

Miejsce: Gdyńskie Centrum Filmowe

Opis: Temat konferencji wiąże się z zagadnieniem mobilności miejskiej oraz zmian w zakresie paradygmatu kształtowania zrównoważonych struktur miejskich.  Celem konferencji jest więc zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat modelu kształtowania struktur „miasta mobilnego”, a także wypracowanie wniosków dotyczących kierunków dalszych badań w tym zakresie. Wnioski z konferencji pozwolą także na uszczegółowienie dyskusji nad kierunkami wdrażania karty „Powrotu do Centrum”, wypracowanej w trakcie V Kongresu Urbanistyki Polskiej obradującego w Łodzi we wrześniu 2015 r.   Wszelkie informacje nt. konferencji znajdziecie Państwo pod adresem http://www.konferencjatup.pl/

 

Tytuł konferencji: Dobre praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym

Termin: 29  - 30 listopada 2017

Miejsce: Poznań, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul Krygowskiego 10

Program i szczególowe informacje

 

Opis: Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń osób zainteresowanych procesami przekształceń strukturalnych przestrzeni zurbanizowanych miast i wsi. Dwudniowa konferencja dedykowana jest dla naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz dla doktorantów. Zakres zagadnień prezentuje się następująco:

  •         Zarządzanie przestrzenią w skali regionalnej i lokalne
  •         Współczesne społeczne i ekonomiczne przemiany miast i obszarów wiejskich
  •         Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju miast i wsi
  •         Urbanistyczne i architektoniczne przekształcenia struktury zurbanizowane
  •         Planowanie przestrzennego rozwoju w ujęciu regionalnym i lokalny
  •           Prawne, finansowe, kulturowe i środowiskowe podstawy funkcjonowania miast i wsi
  •        Podsumowaniem konferencji będzie publikacja stanowiąca przegląd najciekawszych doświadczeń oraz badań z zakresu zarządzania i kształtowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej.

 

Tytuł konferencji: XV edycja konferencji z serii MAŁE MIASTA – PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA

Termin: 26-27.10.2017

Miejsce: Uniejów

Opis: XV (jubileuszowa) edycja konferencji naukowej poświęconej problematyce małych miast, jest spotkaniem, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz prezentacji wyników badań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania i rozwoju małych ośrodków miejskich. Konferencja skierowana jest do interdyscyplinarnego środowiska naukowego (geografów, urbanistów, ekonomistów, architektów, socjologów i in.), przedstawicieli administracji samorządowej oraz rządowej a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką małych miast. Konferencja odbywa się corocznie. W jednym roku jej głównym organizatorem jest Uniwersytet Łódzki, w drugim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Tytuł konferencji: XX Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

Termin: 16-17.11. 2017

Miejsce: Ustroń

Opis: Cykliczna konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych, tematyką nawiązująca do współczesnych zagadnień ekonomiki miejskiej i regionalnej. Koncepcja Konferencji zawiera podejście do rozwoju regionalnego wyprowadzonego z trójczłonowej formuły: międzynarodowa (i globalna) konkurencyjność regionów – specjalizacje regionalne – rozwój regionalny. Podejście to odnosi się do każdego regionu w aspekcie budowania zdolności, przewagi i pozycji konkurencyjnej, specjalizacji sektorowo-branżowej wyprowadzonej m.in. z potencjału terytorialnego, naukowo-technologicznego i intelektualnego oraz rekompozycji strukturalnej regionu. Projektowane Ustrońskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego stanowi kontynuacje ogólnopolskich spotkań regionalnych zespołów badawczych.

Więcej na temat konferencji: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-badan-strategicznych-i-regionalnych/forum-rozwoju-lokalnego-i-regionalnego/konferencja-ustron-2017.html