Posiedzenia Plenarne w 2017 r.

1. W dniu 11 maja (tj. czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki w sali 2604 (XXVI piętro) odbyło się Posiedzenie Plenarne KPZK PAN. Tematem posiedzenia była Rola JST w polityce rozwoju - w załączeniu tezy do dyskusji.

 

2. W dniu 23 paźdiernika (tj. poniedziałek) odbyło się posiedzenie Plenarne nt. Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski - w załączeniu   Program  

 

Posiedzenia Prezydium w 2017 r.

 

1. W dniu 2 lutego (tj. czwartek) w Pałacu Kultury i Nauki w sali 2513  odbyło sie pierwsze w tym roku Posiedzenie Prezydium. Program  Jednym  z efektów Posiedzenia było przyjęcie tekstu nt.  Nowego modelu polityki regionalnej, będącego pokłosiem dyskusji ropoczętej na posiedzeniu Plenarnym w dniu 2.12. 2016. Tekst

2. W dniu 9 marca w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się drugie w tym roku posiedzenie prezydium. Tematem posiedzenia był:

- Plan pracy KPZK na rok 2017 (w tym plan współpracy z MR i plan współpracy z GUS) – konkretyzacja i ustalenia dat,

- Sprawy wydawnicze (stan prac nad numerem 48 Studia Regionalia, rady redakcyjne – skład i umiędzynarodowienie) 

- Wstępny plan obchodów 60-lecia KPZK – formuła, wydarzenia.

3. W dniu 19 maja (tj. piątek)  w sali 2604  Pałacu Kultury i Nauki odbyło się  kolejne posiedzenie prezydium KPZK PAN. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące, w tym wydawnicze oraz przygotowania do obchodów 60-lecia KPZK PAN.

4. W dniu 11 lipca (tj. wtorek) w sali 2513  Pałacu Kultury i Nauki odbyło się  kolejne posiedzenie prezydium KPZK PAN. Tematem posiedzenia były sprawy bieżące, w tym związane z nową polityką wydawniczą PAN  oraz dyskutowano stan przygotowań do  obchodów 60-lecia KPZK PAN.

 

 

Posiedzenia z MR, GUS, TUP w 2017 r

1. W dniu 11 stycznia br. (tj. środa) w sali 2604 (PKiN) odbyło się kolejne posiedzenie robocze zespołu przygotowującego Raport w sprawie społecznych i ekonomicznych kosztów bezładu przestrzennego. 

 

 

Posiedzenia Zespołów Zadaniowych KPZK PAN w 2017 r.

 

 1. W dniu 19 stycznia br (tj. czwartek) odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Program

2. W dniu 30 marca br  (tj. czwratek) w sali 2604 PKiN odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych. Program

3. W dniu 9 czerwca br (tj. piątek) odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN.

Tematem posiedzenia była: Statystyka publiczna w kontekście współczesnych wyzwań gospodarowania przestrzenią w Polsce Program

4. W dniu 19 października br. (tj. czwartek) odbyło się  posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych
Temat posiedzenia: Wybrane zagadnienia kształtowania polityki mieszkaniowej. Program

 

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

W ramach KPZK PAN działały w 2014 Zespoły problemowe:

a/ Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy, przewodniczący prof. dr hab. Jacek Szlachta. Udział 18 członków.

b/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych, przewodniczący dr hab. Piotr Lorens prof. PG. Udział 23 członków.

c/ Zespół Problemowy ds. Obszarów Wiejskich, przewodnicząca dr hab. Wioletta Kamińska prof. UJK. Udział 16 członków.

d/ Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarka Przestrzenna, przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Udział 22 członków.

e/ Zespół Problemowy ds. Zrównoważonego Rozwoju, przewodniczący dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG. Udział 19 członków.

Zakres działania Komitetu. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim i krajowym.

Komitet koordynuje współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Nauk Regionalnych (European Regional Science Association – ERSA) – prof. dr hab. Tadeusz Markowski.

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - liczba członków ogółem - 40, w tym członkowie PAN - 5;

 

Niniejsze sprawozdanie opracowane zostało z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i składa się z dwóch części: I) ogólnej charakterystyki działalności Komitetu; II) charakterystyki prac i osiągnięć Komitetu w okresie ostatnich pięciu lat jego funkcjonowania (2008-2012).