W ramach konsultacji publicznych

projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN opracował:

  • stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (plik do pobrania)
  • uwagi w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (plik do pobrania)

Oba dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

 

............................................................................................................................................................

 

 Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

opracował stanowisko nt. Roli jednostek samorządu terytorialnego w polityce rozwoju. 

Plik do pobrania Rola JST w polityce rozwoju

 

............................................................................................................................................................

Uwagi zgłoszone przez KPZK PAN w ramach konsultacji publicznych

projektu Krajowej Polityki Miejskiej

 

Formularz do zgłaszania uwag

zgłaszający: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Podsumowanie uwzględniania uwag zgłoszonych do wersji I KPM w Stanowisku KPZK PAN w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej

(stanowisko z dnia 31.07.2014 przesłane do MIiR).

Ocena uwzględnienia uwag zgłoszonych do I wersji dokumentu:

  1. Należy za korzystne uznać skrócenie dokumentu w stosunku do I wersji, a także umieszenie części informacji w załącznikach. Równocześnie należy zauważyć, że w wersji II (obecnie przestawionej do konsultacji) znajdują się jeszcze duże partie tekstu, które mogłyby zostać przeniesione do załączników (np. formy, narzędzia i instrumenty partycypacji publicznej s. 35-37, tym bardziej, że są to formy uniwersalne, które dotyczą nie tylko polityki miejskiej)
  2. Ciągle aktualne jest stanowisko KPZK PAN odnośnie do projektu KPM wersja I, ponieważ wersja II KPM jest w swym układzie treściowym i logicznym powtórzeniem wersji I
  3. Powinno się ponownie rozważyć postulowane oddzielanie kwestii wyjaśniających, informacyjnych od zasadniczej części dokumentu
  4. Dokument odnosi się w założeniu do wszystkich miast, brak w nim wyraźnego rozróżnienia skali i znaczenia miast (co było postulowane)
  5. Postulowane przeformułowanie celu strategicznego nie zostało wprowadzone, a zmiany zapisów wizji są niewielkie (wprowadzono zmieniony horyzont czasowy i usunięto ostanie zdanie stanowiące powtórzenie treści)
  6. Nie zmieniono sformułowania wątków tematycznych na postulowane obszary tematyczne (obejmujące zagadnienia przestrzenne, społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne).
  7. W opisach wątków tematycznych dokonano zmian, ale nie dokonano uspójnienia zapisów wątków tematycznych i nie wprowadzono postulowanych jednolitych kwestii tj.: cele, priorytety, kierunki działań, instrumentarium realizacji, kwestie monitoringu.

 

Pobierz plik

KPZK PAN uważa, iż zmiany wielu przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są konieczne i pilne. Wyrażamy opinię, że zmiany idą we właściwym kierunku, ale nadal nie zmieniają istoty problemów generowanych przez obowiązujący system planowania i utrwalone orzecznictwo sądowe.

 

Ukazał się wywiad z Przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a także Prezesem ZG Towarzystwa Urbanistów Polskich i Kierownikiem Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr. hab. Tadeuszem Markowskim na temat  problemów zagospodarowania przestrzennego. Wywiad zatytułowany „Chaos w przestrzeni” opublikowano w miesięczniku publicystyczno – informacyjnym „Sprawy Nauki”, w dn. 30 grudnia 2014 r. 

Link do artykułu

Link do numeru styczniowego (2015) miesięcznika "Sprawy Nauki"