Pierwsza edycja

KONKURSU POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

 

Wyniki Konkursu

pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Zgodnie z Regulaminem Konkursu pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią, w dniu 13 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły

Z dalszych prac Kapituły, ze względu na konflikt interesów, została wyłączona Pani dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska (wyłączenie nastąpiło zgodnie z pkt. 4.2 część Organizacja prac Kapituły Konkursu z Regulaminu Kapituły).

Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu jednej nagrody głównej (pierwsze miejsce w Konkursie), dwóch równorzędnych drugich nagród oraz wyróżnienia.

 

Miejsce pierwsze przyznano dr. Jakubowi Zasinie za pracę pt. Rozwój gospodarczy i przestrzenny miast poprzemysłowych w kontekście zachowań konsumenckich studentów. Studium porównawcze Łodzi i Turynu, promotor: dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, praca obroniona na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Praca wyróżnia się trafnym zidentyfikowaniem ważnego tematu o wieloaspektowym charakterze oraz jego dużą aktualnością – w tym dla wielu miast przechodzących proces zmiany swojego profilu gospodarczego. Uwagę Kapituły zwróciło także bardzo staranne przygotowanie a następnie opracowanie wyników badania stanowiącego podstawę do przygotowania dysertacji. Jej Autor dokonał także umiejętnego połączenia badań ilościowych bazujących na niezwykle pieczołowicie przeprowadzonych w terenie ankietach z odniesieniem do procesów transformacji przestrzeni analizowanych miast. W rezultacie powstała praca o prawdziwie interdyscyplinarnym charakterze, mogąca stanowić punkt odniesienia dla innych badaczy podejmujących studia w obszarze gospodarki przestrzennej.

Streszczenie

 

Równorzędne miejsca drugie zdobyli autorzy prac:

  • dr Barbara Korwel-Lejkowska, Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej, promotor: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, praca obroniona na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Oceanografii i Geografii;

Do atutów pracy Kapituła zaliczyła dobre jej umocowanie w dorobku zarówno nauk przyrodniczych, jak i społecznych. Zwrócono także uwagę na autorski charakter delimitacji obszaru badań oraz podjęcie studiów sięgających do okresu sprzed transformacji systemowej – a więc i przed uruchomieniem najintensywniejszych procesów suburbanizacji. Dysertacja wyróżnia się także wykorzystaniem opracowanego przez Autorkę współczynnika podobieństwa struktur, pomocnego w ocenie zmian w użytkowaniu ziemi, co pozwoliło na dokonanie konsekwentnej i szczegółowej analizy zmian w zasięgu wszystkich podstawowych form użytkowania ziemi. Na tej podstawie możliwe stało się także pogłębienie badań na celowo wybranych poligonach testowych. Interesującym elementem pracy jest także zestawienie wniosków z zapisami dokumentów strategicznych dla obszaru Trójmiasta. W konsekwencji praca stanowić może interesujący przykład studiów nad zjawiskiem suburbanizacji w warunkach polskich.

Streszczenie

  • dr Aleksandra Piszczek, Możliwość wykorzystania projektu leśnego pasa ochronnego GOP z 1969 roku w koncepcji zielonego pierścienia Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, praca obroniona na Politechnice Śląskiej w Gliwicach  na Wydziale Architektury;

Kapituła zwróciła uwagę na podjęte przez Autorkę interesujące studium problemu planistycznego i realizacyjnego o wymiarze regionalnym. W szczególności za interesujące uznano odniesienie do współczesnych realiów koncepcji planistycznych o blisko stuletniej historii oraz podjęcie próby analizy możliwości jej wdrożenia w odniesieniu do współczesnych realiów. Autorka w ciekawy sposób podjęła się także analizy stopnia ujęcia omawianego zagadnienia we współczesnych dokumentach planistycznych wszystkich szczebli. Praca może stanowić interesujący przyczynek do studiów o zasięgu metropolitalnym i/lub regionalnym, a także jako punkt odniesienia dla studiów podejmowanych w odniesieniu do innych ośrodków.

Streszczenie

 

Kapituła przyznała także wyróżnienie dla dr Wiktora Wróblewskiego za pracę, Możliwość tymczasowego zagospodarowania „pustek miejskich”, promotor: dr hab. Bartosz Walczak, prof. PŁ, praca obroniona na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Kapituła doceniła dostrzeżenie przez Autora istotnego zagadnienia procesów przemian współczesnego miasta, jakim jest zagospodarowywanie tzw. pustek miejskich przy wykorzystaniu instrumentów charakterystycznych dla tzw. urbanistyki procesowej – stanowiącej niejako alternatywę dla dominujących ujęć strukturalnych. Zagadnienie to stanowi wciąż novum w polskich realiach, a wyróżniona praca służyć może jako swoisty przewodnik po tej wciąż jeszcze mało rozpoznanej i rozpropagowanej tematyce.

Streszczenie

 

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Uroczyste wręczanie dyplomów autorom i promotorom nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu Plenarnym Komitetu.

 ..............................................................................................................................................................

 

Zgłoszenia prac na Konkurs do dnia 31 marca 2020 r.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

- ogłoszenie Konkursu: do 15 lutego;

- nadsyłanie prac: do 31 marca (decyduje data stempla pocztowego);

- ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 czerwca

 (zgodnie z §3 pkt. 4  Regulaminu konkursu - w 2020 r. przedłużone do 20 lipca) 

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby które uzyskały stopień doktora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (dla ogłoszonej I edycji konkursu jest to rok 2019).

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

...............................................................................................................................................................................

Skład Kapituły Konkursu w roku 2020