Druga edycja

KONKURSU POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

.................................................................................................................................................................................

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią - edycja 2021

Zgodnie z Regulaminem Konkursu pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią, w dniu 6 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Kapituły (posiedzenie odbyło się w trybie on-line).

Z dalszych prac Kapituły został wyłączony Pan prof. dr hab. Piotr Lorens – wyłączenie nastąpiło więc zgodnie z pkt. 4.2 część Organizacja prac Kapituły Konkursu z Regulaminu Kapituły. Ponadto Kapituła stwierdziła, że zbieżność nazwiska Nowakowska (osoby, która złożyła pracę na konkurs i Wiceprzewodniczącej Kapituły konkursu) jest przypadkowa.

W toku dyskusji i po przeanalizowaniu ocen eksperckich Kapituła podjęła jednogłośnie decyzje o przyznaniu dwóch nagród głównych (dwa równorzędnej pierwsze miejsca w Konkursie), jednego miejsca trzeciego oraz dwóch wyróżnień.

 

Miejsca pierwsze (dwa równorzędne) zdobyli (kolejność laureatów alfabetyczna):

  • dr Hanna Obracht-Prondzyńska za pracę Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji, promotor prof. dr hab. Piotr Lorens, praca obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

Dysertacja autorstwa dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej pt. „Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji” przedstawia zależności pomiędzy procesami metropolizacji a przyszłością rozwoju małych miast, zaprezentowane na przykładzie województwa pomorskiego i metropolii trójmiejskej. Autorka posługuje się autorskim modelem analitycznym, wykorzystującym wielkie zbiory danych oraz zasoby informacji przestrzennych. Dokonuje oceny tych zasobów. Uwagę Kapituły zwróciła dwoistość podejścia: regionalne (bazujące na analizie siły i konsekwencji oddziaływania metropolii) oraz lokalne (bazujące na analizie procesów rozwojowych małych miast). Autorka przeprowadziła pogłębione studia procesów rozwojowych w obu skalach, dokumentując ich wyniki w postaci rozbudowanych analiz przestrzennych. Zaprezentowała niespotykaną w pracach młodych naukowców kompleksowość podejścia, łącząc kwestie analiz urbanistycznych i regionalnych, a także dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych i związanych z kształtowaniem przestrzeni. Autorka sformułowała także cenne rekomendacje do polityki rozwojowej na szczeblach lokalnym i regionalnym, a wypracowany model analityczny może być wykorzystany w procesie badania innych obszarów.

 Streszczenie

  • dr Paweł Sudra za pracę pt. Studium metodologiczno-empiryczne procesów rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku, promotor: prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, praca obroniona w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Dysertacja autorstwa dr Pawła Sudry pt. „Studium metodologiczno-empiryczne proces w rozpraszania i koncentracji zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku” przedstawia pogłębione badania stanu i przeobrażeń osadnictwa w nawiązaniu do obserwowanych procesów urbanizacji strefy podmiejskiej. Na tle uwarunkowań historycznych i współczesnych tendencji w sferze suburbanizacji praca wykorzystuje szeroki wachlarz metod badawczych ujawniających aktualne zjawiska zachodzące w analizowanej przestrzeni. Kapituła zwróciła uwagę na wirtuozerię, z jaką Autor demonstruje i określa przydatność rozmaitych metod analizy, ujawniając jednocześnie skalę rozpraszania i koncentracji zabudowy. Pracę zamyka zestaw rekomendacji dla prowadzenia polityki przestrzennej. Dysertacja stanowi ważny krok w poznaniu zmian przestrzennych w aglomeracji warszawskiej.

Streszczenie

Miejsce trzecie zdobyła:

  • dr Katarzyna Nowakowska za pracę Inwestycje budownictwa mieszkaniowego a kształtowanie miasta zwartego, promotor dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP, praca obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Dysertacja dotyka aktualnego i trafnie zidentyfikowanego problemu badawczego jakim jest kształtowanie miasta zwartego poprzez inwestycje budownictwa mieszkaniowego. Praca stanowi logiczną i wewnętrznie spójną analizę, dobrze osadzoną w literaturze przedmiotu. Rozprawa doktorska przygotowana jest z pasją i dużym zaangażowaniem Autorki. Uwagę Kapituły zwróciła autorska metoda pomiaru stopnia kompaktowości polskich miast i dynamiczna analiza oraz typologia tego zjawiska. Atutem pracy jest także umiejętne połączenie różnych metod badawczych, z zakresu badań ilościowych i jakościowych. W rezultacie mamy do czynienia z interesującym studium analizującym idee miasta zwartego w polskich ośrodkach, w kontekście współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Streszczenie

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienie dla (kolejność alfabetyczna):

  • dr Edyty Bąkowskiej-Waldmann za pracę Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej, promotor prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, praca obroniona na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Praca dotyczy niezwykle aktualnego problemu związanego z wykorzystaniem e-partycypacji w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu lokalnej polityki przestrzennej. Autorka w sposób wnikliwy przedstawiła 9 procesów decyzyjnych odbywających się z wykorzystaniem PPGIS w aglomeracji poznańskiej. Co warte podkreślenia w dysertacji zastosowano także metodę obserwacji uczestniczącej. Pracę charakteryzuje jasność sformułowanych celów. logiczny układ i konstrukcja poszczególnych rozdziałów. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na zaproponowany przez Autorkę model stosowania PPGIS w procesie decyzyjnym związanym z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wnioski aplikacyjne. Warte podkreślenia jest także znaczenie przeprowadzonych badań i sformułowanych w dysertacji wniosków w kontekście wyzwań pandemii i prowadzenia w jej czasie procesów partycypacyjnych.

 Streszczenie

  • dr Kingi Mazurek-Matuszewskiej za pracęTrwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji, promotor dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ, praca obroniona na Uniwersytecie Śląskim.

Podjęty przez Autorkę temat dotyczy obszaru o wysokim stopniu urbanizacji i uprzemysławianie tj. konurbacji katowickiej. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na zastosowanie autorskiej metody typologii klasyfikującej obszar ze względu na trwałość pokrycia terenu. Warte podkreślenia jest, że Autorka korzystając z różnych źródeł przedstawia zmiany pokrycia terenu od roku 1827. Przeprowadzone badania, szczególnie terenowe były bardzo czaso- i pracochłonne, ale co warte podkreślenia z punktu widzenia aplikacyjności wyników pracy, do procedur planistycznych Autorka sformułowała zalecenia dotyczące uwzględniania tego typu badań np. w opracowaniach ekofizjograficznych na podstawie tzw. pasków czasu w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej. Powinno się to przełożyć na jakość dokumentów i decyzji planistycznych.

 Streszczenie

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Prezydium KPZK PAN na posiedzeniu 6 lipca br.

 

Wszystkim Laureatom Gratulujemy !

Uroczyste wręczanie dyplomów Autorom i Promotorom nagrodzonych prac odbędzie się na najbliższym Posiedzeniu Plenarnym Komitetu (planowane jest ono na koniec września 2021).

.............................................................................................................................................................................

Zgłoszenia prac na Konkurs do dnia 31 marca 2021 r.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

-        ogłoszenie Konkursu: do 15 lutego;

-        nadsyłanie prac: do 31 marca (decyduje data stempla pocztowego);

-        ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 czerwca.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią (§ 3 pkt. 4 Harmonogram Konkursu) termin ogłoszenia wyników konkursu został wydłużony do dnia 15 lipca 2021.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które uzyskały stopień doktora.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (dla ogłoszonej II edycji konkursu jest to rok 2020).

 

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Konkursu.

Regulamin wersja pdf    

Regulamin konkursu wersja word

 .............................................................................................................................

Prace wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, p. 2308,

00-901 Warszawa

 

UWAGA: wysyłając dokumenty firmą kurierską należy je dostarczyć na Dziennik Podawczy PAN

(mieści się na 21. piętrze PKiN) – czynny w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 

................................................................................................................

 

Regulamin prac Kapituły Konkursu

 

Skład Kapituły Konkursu:

prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

prof. Wioletta Kamińska,

dr Paulina Legutko-Kobus, sekretarz Kapituły Konkursu,

Prof. Piotr Lorens,

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu

prof. Aleksander Noworól.