Trzecia edycja

KONKURSU POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią 

–  III edycja 2022 r.

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią, w dniu 6 października  2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły  (posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym w Szczecinie).

W toku dyskusji i po przeanalizowaniu ocen eksperckich Kapituła podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu jednej nagrody (pierwsza nagroda).   

 

Nagrodę zdobył:

  • dr Michał Jakiel za pracę, Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście uwarunkowań planistycznych

promotor: prof. UJ dr hab. Jarosław Balon oraz promotor pomocniczy dr Krzysztof Ostafin

praca obroniona na Wydziale Geografii i Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Dysertacja autorstwa dr Michała Jakiela pt. „Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście uwarunkowań planistycznych” dotyka ważnego problemu z punktu widzenia gospodarowania przestrzenią. Autor przedstawia przemiany struktury krajobrazu i planowanego zagospodarowania otulin wybranych parków narodowych w Polsce (badania obejmują Ojcowski, Słowiński i Świętokrzyski Park Narodowy). Kapituła podkreśla, że dzięki temu, że okres analizy jest długi (gdyż obejmuje lata 1914–2016) oraz że badania przeprowadzono w 18 gminach, możliwe było dokonanie oceny funkcjonalności otulin analizowanych parków. Zdaniem Kapituły na podkreślenie zasługuje, że Autor nie tylko dokonał analizy historycznej zmian użytkowania ziemi, ale także na podstawie dokumentów planistycznych wskazał jakie zmiany zagospodarowania tych obszarów będą zachodziły w przyszłości.  

Pracę charakteryzuje jasność sformułowanych celów i pytań badawczych oraz logiczny układ i konstrukcja poszczególnych rozdziałów. Niewątpliwie atutem pracy jest  umiejętne połączenie różnych metod badawczych oraz klarowana synteza bardzo obszernego materiału kartograficznego. W rezultacie mamy do czynienia z interesującą oceną nieskuteczności funkcjonowania otulin parków, które w  założeniu powinny  ograniczać presje osadnicząKapituła zwróciła także uwagę na poznawczy i aplikacyjny charakter pracy oraz sformułowane w niej rekomendacje dotyczące poprawy systemu planowania przestrzennego i skuteczniejszego zarządzania obszarami chronionymi.

 

Streszczenie

 

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Prezydium KPZK PAN na posiedzeniu, które odbyło się w Szczecinie  w dniu 7 października 2022 r.  

Laureatowi  Gratulujemy !

 

Uroczyste wręczenie dyplomów Autorowi i Promotorom nagrodzonej pracy odbędzie się   w czasie Konferencji POLREG 2022 – Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych „Terytorium: Przemiany – Dylematy – Wyzwania”. Konferencja odbywa się w Łodzi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, które zlokalizowane jest przy ulicy Stefana Kopcińskiego 16/18, w dniach 23-25 października. Sesja, na której zostaną wręczone dyplomy zaplanowana jest w dniu 24 października tj. w poniedziałek w godzinach popołudniowych. 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Konkursu:

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • ogłoszenie Konkursu: do 15 lutego;
  • nadsyłanie prac: do 30 kwietnia;
  • ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 września.
  • Zgodnie z Regulaminem Konkursu pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią (§ 3 pkt. 4 Harmonogram Konkursu) termin ogłoszenia wyników konkursu został wydłużony do dnia 7 października 2022 r.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN.

 

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Konkursu.

Regulamin Konkursu wersja pdf

Regulamin Konkursu wersja word

 .......................................................................................................................................................

Prace w wersji elektronicznej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres:

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,

Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, p. 2308,

00-901 Warszawa

 

UWAGA: wysyłając dokumenty firmą kurierską należy je dostarczyć na Dziennik Podawczy PAN

(mieści się na 21. piętrze PKiN) – czynny w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 

 ..............................................................................................................................................................

 

Regulamin prac Kapituły Konkursu

 

Skład Kapituły Konkursu:

prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

prof. Wioletta Kamińska,

dr Paulina Legutko-Kobus, sekretarz Kapituły Konkursu,

Prof. Piotr Lorens,

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu

prof. Aleksander Noworól.