CZWARTA edycja

KONKURSU im Konrada Czapiewskiego

POD PATRONATEM KPZK PAN
na najlepszą pracę doktorską
z zakresu gospodarowania przestrzenią

 

 

 

Wyniki konkursu im Konrada Czapiewskiego pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią – edycja IV 2023 r.

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu im. Konrada Czapiewskiego pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią, w dniu 24 sierpnia  2023 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu  (posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym).

W toku dyskusji i po przeanalizowaniu ocen eksperckich Kapituła podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu trzech nagród (jedna pierwsza nagroda i dwie drugie nagrody) oraz jednego wyróżnienia.   

 

Pierwsza nagroda:

  • dr Łukasz Fiedeń - Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Gwosdz, Prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Robert Guzik

Praca obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Praca doktorska wyróżnia się bardzo aktualnym tematem, dobrym umocowaniem w literaturze, oryginalną metodyką oraz wartościową aplikacyjnie interpretacją. Na szczególne podkreślenie zasługuje komplementarne wykorzystanie analiz GIS, danych statystycznych oraz metod jakościowych. Łukasz Fiedeń oparł się w swych badaniach na dostępnych danych macierzowych (w zakresie migracji oraz dojazdów do pracy), co pozwoliło na zwiększenie precyzji badania. Autor przygotował też własną geobazę zawierającą lokalizację przystanków transportu publicznego. Przeprowadził szczegółową analizę rozkładów jazdy oraz badanie GIS w zakresie czasów dojścia z miejsc zamieszkania do przystanków. W efekcie zaproponował autorski wskaźnik FAI obrazujący dostępność każdego adresu do miasta powiatowego transportem publicznym w relacji do dostępności transportem indywidualnym samochodowym. W tych samych gminach przeprowadzone zostały ankiety obejmujące łącznie 1,6 tys. gospodarstw domowych. Jest to skala pozwalająca uznać nagrodzoną pracę doktorską za niezależne „małe kompleksowe badanie ruchu”.

Umiejętne poruszanie się autora w literaturze zarówno międzynarodowej jak i rodzimej uczyniło z przygotowanej rozprawy opracowanie będące zarówno kolejną cegiełką w światowej geografii transportu, jak też umocowaną w polskich uwarunkowaniach realną propozycją metodyczną do wykorzystania w gospodarce przestrzennej. Wnioski z pracy trafnie definiują czynniki determinujące różne strategie mobilności, przyjmowane przez mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce Wschodniej. Tym samym mogą być podstawą do terytorialnego różnicowania podejmowanej interwencji publicznej.

Praca doskonale wpisała się w bieżące dyskursy publiczne dotyczące zarówno wykluczenia transportowego jak też oczekiwanych zmian modalnych. Dostarczyła nowych argumentów, które mogą być pomocne w prowadzeniu polityki transportowej na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Streszczenie

 

Druga nagroda:

  • dr Justyna Breś - Przestrzenie publiczne na styku morza i lądu w małych miastach portowych w Polsce w kontekście planowania przestrzennego obszarów morskich

Promotor: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, Prof. PG

Praca obroniona na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku.

 

Praca doktorska ma charakter nowatorski i unikatowy. Po raz pierwszy w polskich badaniach dotyczących styku lądu i morza w tak dogłębny sposób zbadano interakcje i współzależności w kontekście przestrzeni publicznej, wskazano znaczenie tej przestrzeni dla rozwoju miast nadmorskich oraz zidentyfikowano problemy związane z jej zarządzaniem. Przewodnim motywem rozprawy jest zintegrowane planowanie, stanowiące jedno z najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoi zarówno polski system planowania przestrzennego jak i gospodarka przestrzenna oraz urbanistyka.

Rozprawę cechuje dojrzałość naukowa. Na szczególna uwagę zasługuje zgromadzony materiał kartograficzny, dobór ekspertów do wywiadów pogłębionych oraz wyjazdy studialne, które stanowiły inspiracje dla doktorantki w prowadzeniu badań w Polsce. Rozprawa posiada warty docenienia wymiar aplikacyjny. Opracowany przez autorkę katalog potencjalnych działań planistycznych i pozaplanistycznych dotyczący możliwości poprawy koordynacji planowania przestrzennego na styku morza i lądu w małych miastach portowych w Polsce stanowi oryginalną odpowiedź na zdiagnozowane problemy. Autorka jednoznacznie opowiada się za wymogiem długiego horyzontu planistycznego i systemowych rozwiązań w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi, eksponując zarazem potrzebę przygotowania strategii obszaru przybrzeżnego. Podkreśla, iż zarówno plany morskie jak i lądowe w Polsce wymagają bardziej solidnych podstaw aksjologicznych, tak by można było je chronić przed dominacją doraźnych interesów i potrzeb.

Streszczenie

 

  • dr Maciej GłówczyńskiWpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsca

Promotor: dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM

Promotor pomocniczy: prof. dr hab. arch. Tomasz Ossowicz

Praca obroniona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Praca charakteryzuję się dużą aktualnością poruszanej problematyki, która wynika z jednej strony z faktu powszechnego wykorzystania mediów społecznościowych i mediów przestrzennych przez jednostki i grupy społeczne. Z drugiej zaś z ich coraz większego potencjału opiniotwórczego i decyzyjnego w hybrydowej rzeczywistości. Przeprowadzone badania nawiązują do zagadnień społecznego wytwarzania przestrzeni oraz rozważań dotyczących przenikania się przestrzeni realnej i cyfrowej.

Praca wyróżnia się wysoką jakością merytoryczną. Autor wykazał się bardzo dobrą znajomością literatury oraz dużymi umiejętnościami analitycznymi. W pracy doktorskiej wiele podjętych wątków i wykorzystanych metod badawczych ma nowatorski i twórczy charakter. Zaprezentowane studium przypadku miasta Poznania jest wnikliwe i daje podstawę do uogólnienia wniosków. Na szczególną uwagę zasługuje autorski model relacji zachodzących między mediami przestrzennymi, człowiekiem i miejscem, który został opracowany na podstawie rozważań i ustaleń literatury przedmiotu oraz potwierdzony wynikami prowadzonych badań. W dysertacji widoczny jest znaczący wkład w rozwój dyscypliny geografia społeczno-gospodarcza i gospodarka przestrzenna oraz nauki socjologiczne.

Streszczenie 

 

Wyróżnienie:

  • dr Flavio Besana - The future of shrinking areas in the EU. Potential policy impacts in light of pressing pandemic, environmental and institutional challenges. Przyszłość obszarów kurczących się w UE. Potencjalny wpływ polityk unijnych w świetle wyzwań pandemicznych, środowiskowych i instytucjonalnych

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Promotor pomocniczy: dr Kai Bohme

Praca obroniona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Praca doktorska wyróżnia się oryginalną metodyką oraz wartościową aplikacyjnie interpretacją. Dotyka problemów kurczących się regionów i miast, które należą do aktualnych zagadnień zarówno w wymiarze naukowym jak i praktycznym. Problemy te są niezmiernie istotne dla prowadzenia polityk terytorialnych, w tym polityki miejskiej i polityki spójności Unii Europejskiej.

Walorem i nowatorstwem pracy doktorskiej jest ogólnoeuropejski zakres prowadzonych badań oraz lokalny poziom analizy. Szczególną wartością dysertacji jest innowacyjne zastosowanie metody TIA do kurczących się obszarów. W pracy opracowana została autorska metoda prognozowania populacji na poziomie gminy (LAU2), która z powodzeniem została wdrożona. Zgromadzone w pracy wyniki badań pokazują nowy przestrzenny obraz dysproporcji terytorialnych w Europie, odmienny od stereotypowych ujęć. Praca doktorska bardzo dobrze osadzona jest w literaturze przedmiotu oraz aktualnych dokumentach Unii Europejskiej. Układ pracy jest logiczny, a narracja bardzo przejrzysta. Praca posiada duży walor aplikacyjny – wskazuje jasno sformułowane, konkretne rekomendacje dla przyszłych badań i polityk terytorialnych wdrażanych na różnych poziomach zarządzania.

Streszczenie

 

Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Prezydium KPZK PAN na posiedzeniu, które odbyło się w Warszawie w dniu 19 września 2023 r.  

Wszystkim Laureatom Gratulujemy !

 

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 23 października (poniedziałek) podczas dorocznej konferencji POLREG, tym razem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (budynek A).  Sesja plenarna planowana jest w godzinach 11.00-12.30 (ewentualnie 10.50-12.20). 

 

.....................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie Konkursu:

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

  • ogłoszenie Konkursu: do 21 kwietnia;
  • nadsyłanie prac: do 31 maja;
  • ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 września.

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN.

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu:

 

Regulamin wersja pdf

Regulamin wersja word

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki, Ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, p. B 302.

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

 

 

...................................................................................................................................................................................

Skład Kapituły Konkursu:

prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Przewodniczący Kapituły Konkursu

 

Członkowie Kapituły (kolejność alfabetyczna):

prof. Wioletta Kamińska,

Prof. Piotr Lorens,

dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu

prof. Aleksander Noworól,

dr Agnieszka Rzeńca, sekretarz Kapituły Konkursu.

 

 

Regulamin Kapituły Konkursu