Komitet problemowy KPZK przy Prezydium PAN w kadencji 2023-2026

zamierza kontynuować działalność na rzecz racjonalnego zagospodarowania przestrzennego kraju.

Działalność Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju koncentruje się na: formułowaniu podstaw teoretycznych i metodologicznych kształtowania przestrzeni; poznawaniu rzeczywistych mechanizmów przekształceń przestrzennych oraz określaniu koncepcji prognoz, strategii i polityk oraz programów przestrzennego zagospodarowania.

 

Do zadań Komitetu należy:

  • wskazywanie strategicznych koncepcji i kierunków rozwoju przestrzennego Polski w różnych skalach geograficznych z uwzględnieniem dynamiki megatrendów globalnych;
  • tworzenie podstaw dla polskiego wkładu w europejski dyskurs na temat polityk terytorialnych, w tym szczególnie polityki spójności;
  • upowszechnianie nowoczesnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w układach terytorialnych;
  • opiniowanie strategicznych dokumentów z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej oraz merytoryczny udział w doskonaleniu metodologii z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju;
  • inne sprawy przekazane przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

 

Plan pracy Komitetu na kadencje 2023-2026

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej KPZK PAN został utworzony Uchwałą Nr 1/2023 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dn. 24 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 18/2023 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dn. 14 marca 2023 r.

Komitet swym zakresem działania obejmuje całą interdyscyplinarną sferę funkcjonowania gospodarki przestrzennej kraju w powiązaniu z jej uwarunkowaniami globalnymi i europejskimi. Działalność Komitetu koncentruje się na:

  • formułowaniu podstaw teoretycznych i metodologicznych kształtowania przestrzeni;
  • poznawaniu rzeczywistych mechanizmów przekształceń przestrzennych;
  • określaniu: koncepcji, prognoz, strategii i polityk oraz programów przestrzennego zagospodarowania.

 

Regulamin KPZK PAN na kadencje 2023-2026 (aktualizacja z 11 stycznia 2024)