Komitet problemowy KPZK przy Prezydium PAN w kadencji 2019-2022 zamierza kontynuować działalność na rzecz racjonalnego zagospodarowania przestrzennego kraju.

Działalność Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju koncentruje się na: formułowaniu podstaw teoretycznych i metodologicznych kształtowania przestrzeni; poznawaniu rzeczywistych mechanizmów przekształceń przestrzennych oraz określaniu koncepcji prognoz, strategii i polityk oraz programów przestrzennego zagospodarowania.

Szczegółowy plan pracy na kadencje 2019-2022

 

Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań służących rozwojowi problematyki naukowej,  dla której Komitet został utworzony oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju.  

W szczególności do zadań Komitetu  należy (wyciąg z Regulaminu):

 • Współdziałanie z władzami publicznymi  w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju reprezentowanej problematyki, w szczególności stała współpraca z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie planowania przestrzennego oraz poszukiwania najlepszych rozwiązań zintegrowanego planowania rozwoju.
 • Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badań nad rozwojem regionalnym i lokalnym oraz w zakresie rozwoju systemów monitorowania w sferze zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Banku Danych Lokalnych.
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego m.in. dzięki powołaniu interdyscyplinarnego zespołu ds. badania ekonomiczno-społecznych skutków tego przedsięwzięcia w wymiarze przestrzennym, regionalnym i lokalnym.
 • Opiniowanie strategicznych dokumentów z zakresu polityki regionalnej i merytoryczny udział w doskonaleniu metodologii z zakresu planowania i prowadzenia polityki regionalnej.
 • Analiza  i  ocena   stanu   reprezentowanej   problematyki   naukowej,  wypowiadanie  się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów w zakresie reprezentowanej problematyki.
 • Działania na rzecz pełnego wykorzystania możliwości jakie stworzyło wydzielenie dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz architektura i urbanistyka, przy jednoczesnym zachowaniu interdyscyplinarnego charakteru Komitetu.
 • Współdziałanie w  upowszechnianiu   wyników   badań  i  prac   naukowych  oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów, organizowanie w tym celu m in. dyskusji i konferencji naukowych.
 • Inicjowanie badań naukowych, we współpracy z Polską Akademią Nauk i z Wyższymi Uczelniami.
 • Opracowywanie, na  zlecenie  organów  rządowych, władz  Polskiej  Akademii  Nauk  i  z własnej  inicjatywy, ekspertyz  oraz doradztwo naukowe i przedstawianie  opinii  naukowych  w  sprawach  objętych  zakresem działania Komitetu i problemów szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i  kulturowego rozwoju kraju.
 • Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych oraz prowadzenie działalności wydawniczej przez publikowanie wydawnictw Komitetu.
 • Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział kadry naukowej w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój tej kadry.
 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym w szczególności w ramach organizacji ERSA i AESOP.
 • Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych.
 • Współpraca z Towarzystwem Urbanistów Polskich i innymi Instytucjami naukowymi.
 • Inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

Regulamin kadencja 2019-2022