Sposób gospodarowania polską przestrzenią – naszym najważniejszym dobrem wspólnym – budzi szczególną troskę nie tylko wobec postępujących procesów degradacji środowiska przyrodniczego i narastającego chaosu przestrzennego, ale także w obliczu nowych wyzwań klimatycznych, demograficznych, energetycznych i geopolitycznych. Uważamy przy tym, że planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to podstawowa rama zarówno dla równoważenia rozwoju, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego, jak też dla rozwoju ekonomicznego i kulturowego kraju oraz dla podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.

W Polsce, w odróżnieniu od innych europejskich krajów, od dwóch lat (po nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)  brak jest dokumentu strategicznego porządkującego zagospodarowanie przestrzenne na poziomie krajowym.  Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (KPZK PAN) od lat śledzi kierunki gospodarowania przestrzenią i z niepokojem obserwuje skutki braku usystematyzowanych i umocowanych prawnie zasad. Zdaniem Komitetu, krajowy dokument to także naturalna płaszczyzna godzenia różnych celów rozwoju i wdrażania zintegrowanego podejścia w polityce.

W odpowiedzi na tą sytuację grono ekspertów skupionych wokół Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN przygotowało dokument „Przestrzenne Zagospodarowanie Kraju – perspektywa długookresowa”. Dokument proponuje wyzwania, wartości, wizje i cele polityki przestrzennej w perspektywie najbliższych dekad.

Na podstawie analizy powstało Stanowisko Prezydium Polskiej Akadami Nauk w sprawie polityki przestrzennej państwa i planowania przestrzennego na poziomie kraju, które zostało przyjęte na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 20 września br.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami

 

 

Informacje dostępne są także na stronie: https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3687-w-trosce-o-nasza-wspolna-przestrzen-perspektywa-dlugookresowa