Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

ISSN 0079-3493

Strona Czasopisma w Czytelni Czasopism PAN http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346

 

Artykuły zamieszone w numerach wydawanych od 2011 r. są dostępne w wersji elektronicznej (pełne teksty)

 

Wspólnie ze współwydawcą podjęto decyzje o zawieszeniu czasopisma

 

2020:

z. 277 – Agrokultura Miejska – w stronę zintegrowanego podejścia

 

2019:

z. 273/274:  Dynamika miejska i regionalna. A. Klasik, F. Kuźnik red.

z. 275: Marka terytorialna. Kreowanie, rozwój promocja. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna red.

z. 276: Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich i przybrzeżnych. K. Krośnicka red.

 

2018

z. 269 – Marka turystyczna. Kreowanie, rozwój, promocja markowych produktów turystyki zdrowotnej i aktywnej, pod. red.  W. Kamińskiej, M. Wilk-Grzywny, Warszawa 2018 

z. 270 – Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym, pod. red.  S. Staszewskiej, Warszawa 2018

z. 271   Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, pod. red.  K. Stachowiaka, Warszawa 2018

z. 272 –  Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki, pod. red. B. Luchtera i P. Serafina, Warszawa 2018.

 

2017

z. 265 - Gra o przestrzeń, pod red.  Macieja Nowaka, J. Martyniuk-Pęczek, Warszawa 2017
z. 266 - Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji,  pod red. P. Churskiego, Warszawa 2017
z. 267 - Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich, pod red. W.  Kamińskiej, P. Legutko-Kobus, Warszawa 2017  
z. 268 - Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia, pod red.  J. Szlachty,  A. Nowakowskiej, Warszawa 2017  

2016

z. 260 - Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, pod. red.  T. Kudlacza, B. Zawilińskiej, Warszawa 2016

z. 261 – Polityka krajobrazowa a Ustawa Krajobrazowa 2015. Próba oceny wybranych rozwiązań, pod. red. T. Markowskiego, M. Nowaka, Warszawa 2016

z. 262 – Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich. pod red. W. Kamińskiej, Warszawa 2016

z. 263 - Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich, pod red. W. Kamińskiej, Warszawa 2016

z. 264 - Wybrane zagadnienia rewitalziacji miast w kontekscie przemian społeczno-gospodarczych, pod red. P. Lorensa, Warszawa 2016

2015

z. 256 – Uwarunkowania rozwoju turystyki. Wybrane problemy, pod. red. W. Kamińskiej, Warszawa 2015

z. 257/258 – Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce, pod. red. J. Martyniuk Pęczek i M. Nowaka, Warszawa 2015

z. 259 – Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych, pod red. P. Lorena i S. Ledwonia, Warszawa 2015

 

2014

z. 253 - Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, pod red. T. Markowskiego i D. Stawasz, Warszawa 2014

z. 254 - Planowanie przestrzenne - Instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, pod red. R. Janikowskiego, Warszawa 2014

z. 255 - Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni., pod red. J. Zaleskiego, Warszawa 2014

  

2013

z. 251 - Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, pod red. P. Churskiego i T. Kudłacza, Warszawa 2013

z. 252 - Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, pod red. P. Śleszyńskiego, Warszawa 2013

 

2012

z. 249 - Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod. red. B. Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012

z. 250 - Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, P. Fogel, Warszawa 2012

2011

z. 246 - Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, pod red. A. Klasika, Warszawa 2011

z. 247 - Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski, M. Kistowski, J. Kowalczyk, Warszawa 2011

z. 248 - Zróżnicowania regionalne w Polsce. pod red. P. Churskiego, Warszawa 2011

 

Spis starszych numerów Biuletynu KPZK

 

 

 

 

Od 2019 r. Studia KPZK PAN zostały przekształcone w Cykl Monografii - poszczególne tytuły są dostępne w pełnych wersjach na stronie: https://publikacje.pan.pl/dlibra/journals-index?resType=216890&p=0&ipp=40

Jako Monografie ukazały się następujące tytuły:

 

2021:

Patryk Brambert, Iwona Kiniorska (red.): Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego;

Przemysław Śleszyński, Maciej J. Nowak,  Paulina Legutko-Kobus, Piotr Lityński, Artur Hołuj, Aleksandra Jadach-Sepioło, Małgorzata Blaszke: Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju.

 

2020:

 Ewa Korcelli-Olejniczak: Małe miasta Polski Północno-Wschodniej. Lokalne areny zmian ludności i funkcji

 Maciej J. Nowak (red.): Funkcje narzędzi polityki przestrzennej

Andrzej Klasik, Krzysztof Gasidło z Zespołem: Marka i wizerunek miast. Doświad­czenia miast śląskich

Przemysław Śleszyński, Mikołaj Herbst, Tomasz Komornicki: Studia nad obsza­rami problemowymi w Polsce

 Paulina Legutko-Kobus, Agnieszka Rzeńca, Agnieszka Sobol, Piotr Skubała: Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu

Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska, Robert Perdał: Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie

 

 

2019:

Anna Dubownik, Roman Rudnicki, Barbara Szyda, Czesław Adamiak, Kamil Kaliński: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego

 Andrzej Klasik, Krzysztof Gasidło z Zespołem: Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich

 Aleksandra Nowakowska, Paulina Legutko-Kobus, Bartosz M. Walczak: Od rehabilitacji do włączenia społecznego – współczesne ujęcie procesów rehabilitacji

 

 

 

 

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

ISSN 0079-3493

Strona Czasopisma w Czytelni Czasopism PAN

http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110260

 

Artykuły zamieszone w numerach wydawanych od 2011 r. są dostępne w wersji elektronicznej (pełne teksty)

 

 

2018

T. CLXXXII Studia nad chaosem przestrzennym

  • Tom I – Adam Kowalewski, Maciej J. Nowak: Chaos przestrzenny i prawo
  • Tom II – Koszty chaosu przestrzennego. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński red.
  • Tom III – Przemysław Śleszyński, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski: Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego

T. CLXXXIII  – Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. P. Churski red.

T. CLXXXIV – Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i zastosowania. A. Klasik, F. Kuźnik red.

T. CLXXXV – Raport o stanie mieszkalnictwa w Polsce. D. Rogalińska, M. Pieniążek red.  

T. CLXXXVI – Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. J. Woźniak, J. Szlachta red.

T. CLXXXVII – Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie. G. Rembarz red.

T. CLXXXVIII – Mieszkać w porcie G. Rembarz red.

T. CLXXXIX – Barbara Szulczewska: Zielona infrastruktura – czy koniec historii?

T. CLXL – Renata Giedych: Ochrona przyrody w polityce przestrzennej miast

T. CLXLI – Kinga Rybak-Niedziółka: Miasto jako krajobraz  

 

2017

T. CLXXIV - Gospodarka przestrzenna miast i regionów. Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, red. T. Kudłacz, P. Brańka  

T. CLXXV - Maciej Nowak: Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej

T. CLXXVI - Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, red. K. Solarek

T. CLXXVII - Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, red. A. Klasik, F. Kuźnik

T. CLXXVIII - Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego (tom dedykowany pamięci prof. Z. Strzeleckiego), red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus

T. CLXXIX - Zmiana modeli procesów innowacji: Szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabo rozwiniętych W. Dziemianowicz, K. Pylak, J. Szlachta red.

T. CLXXX – Światło, powietrze, słońce. Dziedzictwo myśli urbanistycznej wczesnego modernizmu w kontekście kształtowania środowiska zamieszkania, red. M. Kostrzewska i G. Rembarz

T. CLXXXI - Anna Jasińska-Biliczak: Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – ujęcie teoretyczne i praktyczne

 

2016

T. CLXVII – Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, red. K. Heffner, B. Klemens, Warszawa 2016

T. CLXVIII - Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla Krajowej Polityki Miejskiej, red. T. Markowski, Warszawa 2016

T. CLXIX – Łańcuch wartości gmin, red. W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Warszawa 2016

T. CLXX - Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Warszawa 2016

T. CLXXI - Izabela Siekierska-Rosiak: Miasta w polityce regionalnej Polski w latach 2007-2013, Warszawa 2016

T. CLXXII – Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, Warszawa 2016

T. CLXXIII - Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacji na obszarach wiejskich, red. M. Biczkowski, R. Rudnicki, Warszawa 2016

 

 

2015

T. CLXI - Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, pod red. T. Kudłacza i P. Lityńskiego, Warszawa 2015

T. CLXII - Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI w. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna red., Warszawa 2015

T. CLXIII – Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. W. Kamińska red., Warszawa 2015

T. CLXIV - Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów. A. Klasik, F. Kuźnik red., Warszawa 2015

T. CLXV - Procesy gentryfikacji a przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz red., Warszawa 2015 

 

 

2014

T. CLVI - Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania. W Kamińska, K. Heffner red. Warszawa 2014

T.CLVII - Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta., pod red. T. Markowskiego i D. Stawasz. Warszawa 2014

T. CLVIII - D. Kamrowska-Załuska: Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej, Warszawa 2014

T. CLIX - N. Sypion-Dutkowska: Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie Szczecina), Warszawa 2014

T. CLX - Metropolitalny Foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku, pod red. A. Klasik, J. Biniecki, A. Ochojski. Warszawa 2014 

 

2013

T. CXLVI - Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski. pod red. T. Parteki i A. Golędzinowskiej. Warszawa 2013.

T.CXLVII - Spójność terytorialna łódzkiego obszaru metropolitalnego pod red. B. Bartosiewicz, T. Marszała, I. Pielesiak, Warszawa 2013

T. CXLVIII - Diagnoza sozologiczna Gmin Polski w I dekadzie XXI wieku. M. Kistowski (red.). Warszawa 2013 r.

T.CXLIX - Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne pod red. J.T. Czochańskiego, Warszawa 2013.

T.CL - Metody badania konkurencyjności regionów pod red. U. Bronisz, Warszawa 2013.

T. CLI - Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych pod red. J. Kudełko, Warszawa 2013

T. CLII - Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony pod red. Z. Strzeleckiego i P. Legutko-Kobus, Warsawa 2013

T. CLIII - Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy,  pod red. F. Kuźnik Warszawa 2013

T. CLIV - Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskij: stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Praca zbiorowa pod red. K. Heffne. Warszawa 2013

T. CLV - Polityka rozwoju Regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. K. Malik red. Warszawa 2013

 

2012

T. CXL - Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.II. A. Harańczyk (red.). Warszawa 2012.

T. CXLI - Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. Praca zbiorowa pod red. Z. Makieły i A. Szromnika. Warszawa 2012

T. CXLII - Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa pod red. A. Maciejewskiej. Warszawa 2012

T. CXLIII - Polityka i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych. F. Kuźnik (red.) Warszawa 2012

T. CXLIV - Przestrzeń publiczna małych miast,  pod red. K. Heffnera i T. Marszała. Warszawa 2012

T. CXLV - Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywacja, nowe struktury pod red. W. Kamińskiej i K. Heffnera. Warszawa 2012

 

2011

T. CXXXIII - Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Praca zbiorowa, pod red. K. Heffnera, W. Kamińskiej. Warszawa 2011.

T. CXXXIV - System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Praca zbiorowa pod red. T. Markowski, P. Żuber. Warszawa 2011.

T. CXXXV - Ewaluacja polityki rozwoju regionalnego metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. K. Malik (red.) Warszawa 2011

T. CXXXVI - Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. K. Heffner, T. Marszał (red.) Warszawa 2011

T. CXXXVII - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2010 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw. J. Szlachta, J. Woźniak (red.) Warszawa 2011

T. CXXXVIII - Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. W. Kamińska, K. Heffner (red.) Warszawa 2011.

T. CXXXIX - Transformacja przestrzena Łodzi przemysłowej w procesie metropolizacji. B. Sierecka-Nowakowska (red.). Warszawa 2011.
T. CXL - Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz. I. T. Kudłacz, A. Harańczyk (red.). Warszawa 2011

 Spis starszych numerów Studia KPZK

 

 

Studia Regionalia

ISSN 0860-3375

Strona Czasopisma w Czytelni Czasopism PAN

http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110267

 

Czasopismo zawieszone

Artykuły zamieszone w numerach wydawanych od 2012 r. są dostępne w wersji elektronicznej (pełne teksty)

 

2017

Vol. 49, 2017

Vol. 50, 2017

Vol. 51, 2017

Vol. 52, 2017

2016

Vol. 45, 2016 – The Socio-spatial Dimension of Quality of Life in the City, ed.  M. Mularska-Kucharek, K. BrzezińskiWarsav 2016

Vol. 46, 2016 -

Vol. 47, 2016 

Vol 48, 2016

 

2015

Vol. 41/42 – Modern challenges of regional research – European, Natiolal, Regional and local perspective, ed. P. Churski, K. Kopczewska, Warsav 2015

Vol. 43/44 – Integrated development and spatial management of urban areas. Polish experience, ed. A. Klasik, T. Kudłacz,  Warsav 2015

 

2014

Vol. 39 - Rural Development and EU Cohesion Policy, W. Kamińska . K. Heffner (Eds.) Warszawa 2014

Vol. 40 - Multi-Dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship, K. Bedrunka and K. Malik (Eds.), Warszawa 2014

 

2013

Vol. 35 - Programming regional development in Poland. Theory and practice, T. Kudłacz, D. Woźniak (Eds.) Warszawa 2013.

Vol. 36 - Transformation Processes of Rural Areas, W. Kamińska (Ed.), Warszawa 2013

Vol. 37 - The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (The example of the silesian voivodeship), K. Heffner, M. Twardzik (Eds.), Warszawa 2013

V. 38 - Spatial Inegualitz and Cohesion, T. Marszał Ed., Warszawa 2013

 

2012

Vol. 33 - Territorial cohesion policy in Poland - issues in impact assessment. T. Markowski, M. Turała (Eds.) Warszawa 2012.

Vol. 34 - Urban Public Space - Economics and Management Perspectives, K. Heffner, A. Polko (Eds.) Warszawa 2012

 Spis starszych numerów Studia Regionalia

* * * * *

 

Poza seriami Komitet opublikował:
Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, T.Markowski, T.Marszał, Warszawa 2006 (cena 5,- zł)

  


 

  

* * * * *

  

Publikacje KPZK PAN proszę zamawiać w Redakcji Wydawnictw KPZK PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pok. 2308,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.