Komitet powołał na okres swojej kadencji (2023-2026) 5 zespołów zadaniowych:

 

1. Zespół ds. przestrzennego wymiaru europejskich i krajowych polityk publicznych

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • Przygotowanie projektów rekomendacji, opinii lub stanowisk KPZK na temat krajowych i regionalnych polityk, strategii i programów o istotnym oddziaływaniu terytorialnym, w tym Koncepcji Rozwoju Kraju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego;
  • Przygotowywanie projektów rekomendacji, opinii lub stanowisk KPZK w zakresie Polityki Spójności UE oraz innych polityk, strategii i programów wspólnotowych o istotnym oddziaływaniu terytorialnym;
  • Przygotowanie propozycji zakresu, kształtu i mechanizmu realizacji nowej generacji instrumentów terytorialnych w Polsce integrujących wielopoziomowe i wielosektorowe działania publiczne w odniesieniu do różnych typów obszarów;
  • Bieżąca współpraca z instytucjami europejskimi, rządowymi i samorządowymi w zakresie przygotowania i opiniowania dokumentów analitycznych oraz regulacji prawnych o istotnym oddziaływaniu terytorialnym;
  • Identyfikacja kluczowych obszarów badań stosowanych w zakresie polityk publicznych o istotnym oddziaływaniu terytorialnym.

  2. Zespół ds. obszarów wiejskich

  Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • Inicjowanie i prowadzenie debat naukowych i eksperckich dotyczących dostosowywania polityk rozwojowych do zmiennych uwarunkowań funkcjonowania obszarów wiejskich, związanych z obserwowanymi wyzwaniami/zmianami geopolitycznymi, klimatycznymi, demograficznymi, gospodarczymi;
  • Prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku dotyczącego zagadnień: obszary wiejskie wobec procesów digitalizacji, inteligentnego rozwoju, innowacyjności w zakresie technologicznym i społecznym;
  • Inicjowanie i prowadzenie debat naukowych i eksperckich dotyczących relacji miasto-wieś: zaawansowania procesów suburbanizacji, skutków dla rozwoju obszarów wiejskich, zmian w strukturach wiejskich lokalnych, regionalnych;
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu nierównomierny rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i w Europie z perspektywy ich prosperity, odporności, dostępu do usług; jak również przestrzennego rozmieszczenia i zakresu marginalizacji obszarów wiejskich – sposobów przeciwdziałania peryferyzacji układów osadniczych.

  3. Zespół ds. obszarów miejskich i metropolitalnych

  Do zadań zespołu należy:

  • Rozwój wielodyscyplinarnego podejścia do kwestii kształtowania procesów rozwoju struktur zurbanizowanych;
  • Prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku dotyczącego procesów rozwoju przestrzennego w metropoliach i miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu procesów rozwoju miast i miejskich obszarów funkcjonalnych;
  • Współpraca z władzami państwowymi, samorządami lokalnymi i regionalnymi i ich stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką kształtowania struktur miejskich oraz ruchami miejskimi;
  • Współpraca z stowarzyszeniami zawodowymi i branżowymi, w których polu zainteresowania leżą poszczególne aspekty kształtowania struktur zurbanizowanych.

  4. Zespół ds. wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych

  Do zadań zespołu należy:

  • Inicjowanie i prowadzenie debat naukowych i eksperckich dotyczących projektów infrastrukturalnych o zasięgu krajowym proponowanych dla Polski (w szczególności Kolei Dużych Prędkości, modernizacji systemu śródlądowych dróg wodnych, krajowej sieci energetycznej, przeciwdziałaniu i adaptacji systemu transportowego do zmian klimatu, systemów szybkiego transportu szynowego w największych metropoliach, Centralnego Portu Komunikacyjnego) oraz publikacje dorobku dotyczącego tych projektów;
  • Uczestniczenie w debatach na temat aktualnych problemów zagospodarowania przestrzennego kraju, przygotowania i realizacji Europejskiej Polityki Spójności oraz nowych rozwiązań prawnych i nowych dokumentów strategicznych w kontekście infrastrukturalnym;
  • Wielokryterialna ocena wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych, z punktu widzenia ich wpływu na zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne.

  5. Zespół prawno-urbanistyczny

  Do zadań zespołu należy:

  • Określanie kluczowych barier i problemów występujących w systemie planowania przestrzennego, na pograniczu perspektywy prawnej i urbanistycznej;
  • Monitorowanie i ocena zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego;
  • Inicjowanie i prowadzenie debaty naukowej na temat aktualnych wyzwań systemu planowania przestrzennego, w szczególności na temat sposobu i zakresu odpowiedzi sfery prawnej na wyzwania związane ze zmianami klimatu, wyzwania demograficzne i społeczne;
  • Inicjowanie i prowadzenie debat z udziałem przedstawicieli organów administracji publicznej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.