Komitet powołał na okres swojej kadencji (2019-2022) 5 zespołów zadaniowych:

 

Komitet powołał na okres swojej kadencji (2019-2022) 5 zespołów zadaniowych:

Zespół ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy

Do zadań zespołu należy:

 • Formułowanie priorytetów badań naukowych w sferze regionalnej, przestrzennej, terytorialnej w Polsce i w UE.
 • Przygotowanie opinii lub wstępnego stanowiska KPZK odnośnie konkretnych sposobów i mechanizmów zintegrowanej polityki rozwoju w Polsce i w UE.
 • Przygotowywanie opinii lub wstępnego stanowiska KPZK w kwestii Polityki Spójności UE po 2020 roku.
 • Identyfikacja głównych wyzwań w zakresie integrowania polityki rozwoju w Polsce i w UE i przygotowanie opinii KPZK w sprawie ich adresowania przez władze krajowe, regionalne i UE.
 • Analiza dokumentów ESPON i innych analitycznych dokumentów podobnej rangi odnośnie integracji polityki przestrzennej i polityk sektorowych i dziedzinowych w Polsce.
 • Przygotowanie opinii lub wstępnego stanowiska KPZK w sprawie integracji polityki przestrzennej i polityk sektorowych i dziedzinowych na poziomie krajowym i EU.
 • Opracowanie mapy drogowej integracji polityki przestrzennej i polityk sektorowych i dziedzinowych w Polsce.

Zespół ds. Obszarów wiejskich 

Do zadań zespołu należy prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku  dotyczącego  obszarów wiejskich  ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów: 

 • Proces suburbanizacji w Polsce – zaawansowanie procesu, skutki dla rozwoju obszarów wiejskich, nowe relacje w strukturach wiejskich lokalnych, regionalnych,
 • Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich – jak bardzo rozwój lokalnych ośrodków zależy od sytuacji otoczenia wiejskiego?
 • Dychotomia w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i w Europie - tempo, przestrzenne rozmieszczenie i zakres marginalizacji obszarów wiejskich, w skali regionalnej zakres i przyczyny peryferyzacji wsi. 
 • Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich – rozwój funkcji turystycznej, innowacyjne rozwiązania w rozwoju usług turystycznych, klastry turystyczne, marka turystyczna, kreowanie produktów markowych na obszarach wiejskich, sieci współpracy w turystyce, wizerunek miejscowości turystycznych.
 • Zmiany w strukturach demograficznych, gospodarczych i przestrzennych na obszarach wiejskich.
 • Fundusze unijne a rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce
 • Efekty polityki spójności na obszarach wiejskich w Polsce i w Europie – ewaluacja efektów polityki spójności.

Zespół ds. Obszarów miejskich i metropolitalnych

Do zadań zespołu należy:

 • Rozwój wielodyscyplinarnego podejścia do kwestii analizy i kształtowania procesu rozwoju struktur zurbanizowanych.
 • Prowadzenie debaty naukowej i publikacja dorobku dotyczącego współczesnych procesów rozwoju przestrzennego w metropoliach i miejskich obszarach funkcjonalnych.
 • Mobilizacja środowiska naukowego zajmującego się badaniami na rzecz rozwoju obszarów miejskich i metropolitalnych na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu studiów miejskich.
 • Współpraca z samorządami lokalnymi i ich stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką kształtowania struktur miejskich oraz ruchami miejskimi.

Zespół ds. Kształcenia kadr w zakresie gospodarowania przestrzenią

Do zadań zespołu należy:

 • Koordynowanie  rozwoju wysokokwalifikowanych, interdyscyplinarnych kadr w zakresie gospodarowania przestrzenią.
 • Współpraca z podmiotami administracji rządowej i samorządowej na  płaszczyźnie oceny potrzeb kadrowych w zakresie gospodarowania przestrzenią i podejmowania inicjatyw  profilujących kształcenie na wszystkich poziomach oraz podnoszących kwalifikacje.     

Zespół ds. Wielkoskalowych projektów rozwojowych

 Do zadań zespołu należy:

 • Inicjowanie i prowadzenie debat naukowych na temat proponowanych w Polsce wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych (takich jak Centralny Port Komunikacyjny, Koleje Dużych Prędkości, modernizacja systemu śródlądowych dróg wodnych); publikacja dorobku dotyczącego tych projektów.
 • Wielokryterialna ocena wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych, z punktu widzenia ich wpływu na zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne.
 • Współpraca z instytucjami rządowymi oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych, w tym współpraca z pełnomocnikiem Rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (zespół przejmuje w tym zakresie kompetencje Zespołu Roboczego powołanego przez KPZK w grudniu 2018 r.).

Ponadto od kwietnia 2021 działa powołany przez Prezydium KPZK PAN Zespół prawno-urbanistyczny (jest to zespół o charakterze ad hoc, który będzie pracował do końca obecnej kadencji).   Cele prac zespołu koncentrują się na kluczowych barierach i problemach występujących w systemie planowania przestrzennego, na pograniczu perspektywy prawnej i urbanistycznej.