Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

ISSN 0079-3493

 

 

Od 2019 r. wydawane wcześniej Studia KPZK PAN zostały przekształcone w Cykl Monografii

 

Strona Czasopisma w Czytelni Czasopism PAN

https://www.czasopisma.pan.pl/skpzk

Artykuły zamieszone w numerach wydawanych od 2011 r. są dostępne w wersji elektronicznej (pełne teksty)

 

2018

 • CLXXXII Studia nad chaosem przestrzennym
 • Tom I – Adam Kowalewski, Maciej J. Nowak: Chaos przestrzenny i prawo
 • Tom II – Koszty chaosu przestrzennego. A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński red.
 • Tom III – Przemysław Śleszyński, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski: Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego
 • CLXXXIII  – Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. P. Churski red.
 • CLXXXIV – Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i zastosowania. A. Klasik, F. Kuźnik red.
 • CLXXXV – Raport o stanie mieszkalnictwa w Polsce. D. Rogalińska, M. Pieniążek red.
 • CLXXXVI – Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. J. Woźniak, J. Szlachta red.
 • CLXXXVII – Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie. G. Rembarz red.
 • CLXXXVIII – Mieszkać w porcie G. Rembarz red.
 • CLXXXIX – Barbara Szulczewska: Zielona infrastruktura – czy koniec historii?
 • CLXL – Renata Giedych: Ochrona przyrody w polityce przestrzennej miast
 • CLXLI – Kinga Rybak-Niedziółka: Miasto jako krajobraz

2017

 • CLXXIV - Gospodarka przestrzenna miast i regionów. Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych, red. T. Kudłacz, P. Brańka  
 • CLXXV - Maciej Nowak: Niesprawność władz publicznych a system gospodarki przestrzennej
 • CLXXVI - Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania, red. K. Solarek
 • CLXXVII - Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. Nowe perspektywy poznawcze i idee strategiczne, red. A. Klasik, F. Kuźnik
 • CLXXVIII - Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego (tom dedykowany pamięci prof. Z. Strzeleckiego), red. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus
 • CLXXIX - Zmiana modeli procesów innowacji: Szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabo rozwiniętych W. Dziemianowicz, K. Pylak, J. Szlachta red.
 • CLXXX – Światło, powietrze, słońce. Dziedzictwo myśli urbanistycznej wczesnego modernizmu w kontekście kształtowania środowiska zamieszkania, red. M. Kostrzewska i G. Rembarz
 • CLXXXI - Anna Jasińska-Biliczak: Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – ujęcie teoretyczne i praktyczne

 

2016

 • CLXVII – Obszary wiejskie – wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, red. K. Heffner, B. Klemens, Warszawa 2016
 • CLXVIII - Powrót do centrum miasta - wyzwanie dla Krajowej Polityki Miejskiej, red. T. Markowski, Warszawa 2016
 • CLXIX – Łańcuch wartości gmin, red. W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Warszawa 2016
 • CLXX - Specjalizacja regionalna – współczesne podejścia, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Warszawa 2016
 • CLXXI - Izabela Siekierska-Rosiak: Miasta w polityce regionalnej Polski w latach 2007-2013, Warszawa 2016
 • CLXXII – Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce, red. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna, Warszawa 2016
 • CLXXIII - Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacji na obszarach wiejskich, red. M. Biczkowski, R. Rudnicki, Warszawa 2016

 

2015

 • CLXI - Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, pod red. T. Kudłacza i P. Lityńskiego, Warszawa 2015
 • CLXII - Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI w. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna red., Warszawa 2015
 • CLXIII – Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. W. Kamińska red., Warszawa 2015
 • CLXIV - Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów. A. Klasik, F. Kuźnik red., Warszawa 2015
 • CLXV - Procesy gentryfikacji a przemiany społeczno-przestrzenne obszarów śródmiejskich wielkich miast na przykładzie Warszawy, Łodzi i Gdańska J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz red., Warszawa 2015 

 

2014

 • CLVI - Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania. W Kamińska, K. Heffner red. Warszawa 2014
 • CLVII - Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta., pod red. T. Markowskiego i D. Stawasz. Warszawa 2014
 • CLVIII - D. Kamrowska-Załuska: Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej, Warszawa 2014
 • CLIX - N. Sypion-Dutkowska: Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie Szczecina), Warszawa 2014
 • CLX - Metropolitalny Foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku, pod red. A. Klasik, J. Biniecki, A. Ochojski. Warszawa 2014

 

2013

 • CXLVI - Funkcjonalny obszar Delty Wisły w terytorializacji Polski. pod red. T. Parteki i A. Golędzinowskiej. Warszawa 2013.
 • CXLVII - Spójność terytorialna łódzkiego obszaru metropolitalnego pod red. B. Bartosiewicz, T. Marszała, I. Pielesiak, Warszawa 2013
 • CXLVIII - Diagnoza sozologiczna Gmin Polski w I dekadzie XXI wieku. M. Kistowski (red.). Warszawa 2013 r.
 • CXLIX - Monitoring rozwoju regionalnego. Aspekty metodologiczne i implementacyjne pod red. J.T. Czochańskiego, Warszawa 2013.
 • CL - Metody badania konkurencyjności regionów pod red. U. Bronisz, Warszawa 2013.
 • CLI - Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych pod red. J. Kudełko, Warszawa 2013
 • CLII - Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony pod red. Z. Strzeleckiego i P. Legutko-Kobus, Warszawa 2013
 • CLIII - Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy,  pod red. F. Kuźnik Warszawa 2013
 • CLIV - Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Praca zbiorowa pod red. K. Heffner. Warszawa 2013
 • CLV - Polityka rozwoju Regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. K. Malik red. Warszawa 2013

 

2012

 • CXL - Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz.II. A. Harańczyk (red.). Warszawa 2012.
 • CXLI - Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. Praca zbiorowa pod red. Z. Makieły i A. Szromnika. Warszawa 2012
 • CXLII - Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa pod red. A. Maciejewskiej. Warszawa 2012
 • CXLIII - Polityka i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych. F. Kuźnik (red.) Warszawa 2012
 • CXLIV - Przestrzeń publiczna małych miast,  pod red. K. Heffnera i T. Marszała. Warszawa 2012
 • CXLV - Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywacja, nowe struktury pod red. W. Kamińskiej i K. Heffnera. Warszawa 2012

 

2011

 • CXXXIII - Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Praca zbiorowa, pod red. K. Heffnera, W. Kamińskiej. Warszawa 2011.
 • CXXXIV - System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Praca zbiorowa pod red. T. Markowski, P. Żuber. Warszawa 2011.
 • CXXXV - Ewaluacja polityki rozwoju regionalnego metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. K. Malik (red.) Warszawa 2011
 • CXXXVI - Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast. K. Heffner, T. Marszał (red.) Warszawa 2011
 • CXXXVII - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2010 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw. J. Szlachta, J. Woźniak (red.) Warszawa 2011
 • CXXXVIII - Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. W. Kamińska, K. Heffner (red.) Warszawa 2011.
 • CXXXIX - Transformacja przestrzena Łodzi przemysłowej w procesie metropolizacji. B. Sierecka-Nowakowska (red.). Warszawa 2011.
 • T. CXL - Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. cz. I. T. Kudłacz, A. Harańczyk (red.). Warszawa 2011

 

Spis pozostałych numerów Studia KPZK PAN