Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

ISSN 0079-3493

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do 2020 roku kazało się 277 numerów regularnych, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny.

Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem odzwierciedlający tematykę artykułów w nim zawartych. W Biuletynie publikowane były także zasługujące na wyróżnienie monografie oparte na rozprawach doktorskich oraz wynikach projektów badawczych. Od 2013 roku Biuletyn ma formułę typowego czasopisma naukowego, w którym publikowane są tylko artykuły naukowe. Zachowano jednak dotychczasową tradycję, iż każdy z numerów ma tematykę przewodnią.

Od roku 2019 Biuletyn był wydawany we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich (współwydawca).W roku 2020 wspólnie ze współwydawcą podjęto decyzję o zawieszeniu czasopisma

Artykuły zamieszone w numerach wydawanych od 2011  do 2020 roku  są dostępne w wersji elektronicznej (pełne teksty) w czytelni Czasopism PAN

https://www.czasopisma.pan.pl/bkpzk

 

Spis numerów dostępnych w Czytelni Czasopism PAN:

2020:

 • 277 – Agrokultura Miejska – w stronę zintegrowanego podejścia

 

2019:

 • 273/274:  Dynamika miejska i regionalna. A. Klasik, F. Kuźnik red.
 • 275: Marka terytorialna. Kreowanie, rozwój promocja. W. Kamińska, M. Wilk-Grzywna red.
 • 276: Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich i przybrzeżnych. K. Krośnicka red.

 

2018

 • 269 – Marka turystyczna. Kreowanie, rozwój, promocja markowych produktów turystyki zdrowotnej i aktywnej, pod. red.  W. Kamińskiej, M. Wilk-Grzywny, Warszawa 2018 
 • 270 – Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym, pod. red.  S. Staszewskiej, Warszawa 2018
 • 271 –   Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, pod. red.  K. Stachowiaka, Warszawa 2018
 • 272 –  Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki, pod. red. B. Luchtera i P. Serafina, Warszawa 2018.

 

2017

 • 265 - Gra o przestrzeń, pod red.  Macieja Nowaka, J. Martyniuk-Pęczek, Warszawa 2017
  z. 266 - Gospodarka przestrzenna – kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania praktyki, profil i innowacyjność edukacji,  pod red. P. Churskiego, Warszawa 2017
  z. 267 - Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich, pod red. W.  Kamińskiej, P. Legutko-Kobus, Warszawa 2017  
  z. 268 - Terytorialny wymiar polityki regionalnej. Polskie doświadczenia, pod red.  J. Szlachty,  A. Nowakowskiej, Warszawa 2017  

 

2016

 • 260 - Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, pod. red.  T. Kudłacza, B. Zawilińskiej, Warszawa 2016
 • 261 – Polityka krajobrazowa a Ustawa Krajobrazowa 2015. Próba oceny wybranych rozwiązań, pod. red. T. Markowskiego, M. Nowaka, Warszawa 2016
 • 262 – Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich. pod red. W. Kamińskiej, Warszawa 2016
 • 263 - Współczesne problemy ludnościowe na obszarach wiejskich, pod red. W. Kamińskiej, Warszawa 2016
 • 264 - Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, pod red. P. Lorensa, Warszawa 2016

 

2015

 • 256 – Uwarunkowania rozwoju turystyki. Wybrane problemy, pod. red. W. Kamińskiej, Warszawa 2015
 • 257/258 – Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce, pod. red. J. Martyniuk Pęczek i M. Nowaka, Warszawa 2015
 • 259 – Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych, pod red. P. Lorena i S. Ledwonia, Warszawa 2015

 

2014

 • 253 - Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, pod red. T. Markowskiego i D. Stawasz, Warszawa 2014
 • 254 - Planowanie przestrzenne - Instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, pod red. R. Janikowskiego, Warszawa 2014
 • 255 - Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni., pod red. J. Zaleskiego, Warszawa 2014

  

2013

 • 251 - Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, pod red. P. Churskiego i T. Kudłacza, Warszawa 2013
 • 252 - Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, pod red. P. Śleszyńskiego, Warszawa 2013

 

2012

 • 249 - Potencjał funkcjonalno-przestrzenny Bydgoszczy w procesie tworzenia trójczłonowej metropolii Bydgoszcz-Fordon-Toruń, pod. red. B. Siereckiej-Nowakowskiej, Warszawa 2012
 • 250 - Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, P. Fogel, Warszawa 2012

 

2011

 • 246 - Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, pod red. A. Klasika, Warszawa 2011
 • 247 - Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski, M. Kistowski, J. Kowalczyk, Warszawa 2011
 • 248 - Zróżnicowania regionalne w Polsce. pod red. P. Churskiego, Warszawa 2011

 

 

Spis pozostałych numerów Biuletynu KPZK PAN