Komitet uważa, że należy dokonać zmiany podziału na subregiony. Obwiązujący aktualnie podział w wielu przypadkach nie pokazuje właściwie zróżnicowań w rozwoju, ale wręcz ogranicza możliwości podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących regionalnej i subregionalnej alokacji środków publicznych.

Wprowadzony nowy podział statystyczny musi uwzględniać walory poznawcze i decyzyjne związane z regionami zurbanizowanymi, jako najważniejszymi miejscami rozwoju społeczno-gospodarczego współczesnej cywilizacji. Należy maksymalnie uwidocznić obszary podlegające procesom metropolizacji i jednocześnie zagwarantować uzyskiwanie informacji wysokiej jakości.

Granice obszarów metropolitalnych są granicami rozmytymi, wyznaczonymi przez powiązania funkcjonalne, a nie przez struktury morfologiczne. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi jest dynamiczne i wychodzi poza sztucznie wyznaczane granice. Nie należy zatem oczekiwać, że jakikolwiek podział na NTS-3 całkowicie załatwi sprawę obszarów metropolitalnych i zapewni niezbędne informacje do zarządzania metropoliami. Granice obszarów metropolitalnych powinny zostać wyznaczone zgodnie z istniejącym podziałem na gminy. Jeśli jednak (do celów statystycznych) tworzeniu NUTS-3 służą powiaty to tym samym wokół wielkich miast należy zwiększyć liczbę subregionów, (tak aby uzyskać relatywnie przybliżony obraz metropolitarnej przestrzeni).
Wprowadzony podział musi także umożliwiać porównywalność otrzymanych danych ze statystykami UE i krajów OECD. Statystyka na poziomie NUTS-3 powinna stać się bazą informacyjną dla monitoringu nie tylko narodowej polityki regionalnej ale także wewnątrzregionalnej.

Zdaniem Komitetu samorządy województw powinny zostać włączone do współfinansowania reprezentatywnych badań GUS na poziomie NTS-3, niezbędnych dla efektywnego prowadzenia polityk samorządowych.

Ostateczny podział na jednostki NTS- 3, obok oczywistych kryteriów wynikających z rozporządzenia Komisji Europejskiej powinien w najwyższym stopniu uwzględniać podziały subregionalne wypracowane w uchwalonych dokumentach planów zagospodarowania przestrzennego województw samorządowych.